Zijn Naam is Alfa en Omega

Alfa en Omega

Jezus heeft vele namen, het onderwerp van deze studie. De profeet Jesaja somt er enkele op als hij de geboorte van de Messias voorzegt: ‘Wonderbare Raadsman, sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst’. Met Kerst worden deze namen vaak bezongen. En als de engel bij Maria komt en haar vertelt dat ze zwanger zal worden, zegt de engel wat de naam van het kind zal zijn: Jezus.

De naam waar we nu naar gaan kijken is iets minder bekend. Alfa en Omega is een soort samengestelde naam waarvan de twee aspecten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het zijn ook de eerste en laatste letter van het Griekse alfabet.

Het mooie van deze naam is dat Jezus Zichzelf zo presenteert in het laatste boek van de bijbel. Het klinkt haast majestueus: ​

Ik Ben de alfa en de omega
Openbaring 1:8

Dat wil ook zeggen, de Ik Ben, God Zelf is de eerste en de laatste.

​​Alfa

De Alfa, Jezus, is het begin van de schepping van God (Openbaring 3:14). Hij sprak en het was er (Psalm 33:9). Door het Woord is alles ontstaan staat in de eerste verzen van Johannes – dat zie je ook als je even verder leest in vers 4 want ‘in het Woord was leven’.

Maar overal waar God begint met het creëren van iets moois, is de duivel ​er​ als de kippen bij om de mens te misleiden en het werk wat God ​is​ begonnen te bederven. In die begintijd in het paradijs was er de slang die zei: ‘Neem toch van de vrucht en je zult als God zijn‘. We weten hoe het verder ​is ​gegaan, de dood kwam in de wereld en vanaf die tijd sterven alle mensen na langere of kortere tijd.

Maar God had een oplossing, Jezus zou geboren worden. Ook voor jou en mij persoonlijk is Hij de Alfa, ‘die in u een goed werk is begonnen en dat ten einde toe zal voortzetten ‘tot aan de dag van Jezus Christus’  (Filippenzen 1:6).

Omega

Wat zit er in ​die woorden ‘tot aan die dag’ (zoals een lied het zegt) een prachtige heenwijzing​ naar het feit dat Hij ook de laatste, de Omega is. Wat kan dat een bemoediging zijn als we er (even) geen gat meer in zien ​of ​als we steeds meer merken welke kant het in de wereld opgaat, met toenemende chaos en anti christelijke inzichten op allerlei gebied.

Er is inderdaad niets nieuws onder de zon. Nog steeds denkt de mens het beter te weten dan God, en is er een inmiddels alom bewonderde Yuval Harari die in deze eindtijd zegt: ‘Vergeet Jezus, de opstanding is fake news. We gaan de mens ‘upgraden’ tot goden’​. ​ ​​De​ creatie van de​ human 2.0 die door technocratische ontwikkeling eeuwig kan leven​, a​ls een echo van de slang in het paradijs. ​

Maar Jezus zet dat recht: 

Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste, en de levende,
en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden,
en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk
Openbaring 1:17‭-‬18

Met andere woorden: Jezus zal als de Omega​,​ voleindigen wat Hij ooit begon in Genesis 1. Hij heeft het laatste woord en staat aan het eind van al die zelfoverschattende hoogmoedige mensen die denken God niet nodig te hebben maar zelf god te kunnen zijn. ​

​Jezus heeft de sleutels van de dood, Hij verschaft de toegang tot het eeuwige Goddelijke leven. Door geloof mag je dat nu al bezitten en is Zijn belofte dat Hij niet alleen ín óns het werk voleindigt, maar ook belooft Hij: ‘Zie, Ik ben met u tot aan de voleinding van de wereld’ (Matteus 28:20). Dus, wees niet bevreesd!

Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde
Openbaring 22:13

Dan zijn we bij Hem en komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar God bij de mensen zal wonen, zoals Hij dat – in het begin – al wilde in het Paradijs.

Wat een prachtig vooruitzicht!

 

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente