Geloofsverklaring

Onze missie om vrouwen te helpen God lief te hebben met hun hele leven, is gevormd vanuit onze overtuigingen over God en hoe Hij Zichzelf door de Bijbel aan ons heeft geopenbaard.
Hier is een korte samenvatting van wat wij geloven dat waar is:

De Geloofsbelijdenis van Nicea

Ik geloof in één God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
En in één Heer, Jezus Christus, eniggeboren Zoon van God, vóór alle tijden geboren uit de Vader.
God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God.
Geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader, en door wie alles geschapen is.
Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald.
Hij heeft het vlees aangenomen door de heilige Geest uit de maagd Maria en is mens geworden.
Hij werd voor ons gekruisigd, Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven.
Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften.
Hij is opgevaren ten hemel: zit aan de rechterhand van de Vader.
Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen levenden en doden en aan zijn rijk komt geen einde.
Ik geloof in de heilige Geest die Heer is en het leven geeft die voortkomt uit de Vader en de Zoon die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt; die gesproken heeft door de profeten.
Ik geloof in de ene, heilige, katholieke  en apostolische kerk. 
Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden. 
Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van het komend rijk.
Amen.

Samenvatting van overtuigingen

Wij geloven:

– De Bijbel is Gods onfeilbare Woord.

– God bestaat als Drie-eenheid: de Vader, Zoon en Heilige Geest.

– Jezus is God. We geloven in Zijn maagdelijke geboorte, Zijn zondeloos menszijn, Zijn zoendood aan het kruis, de opstanding van
Zijn lichaam en Zijn Hemelvaart.

– Alle mensen hebben gezondigd en komen tekort voor de glorie van God.

– Redding is er door het geloof, door genade, in Christus alleen.

– De Heilige Geest woont in de gelovigen en geeft hen de kracht om een waarlijk christelijk leven te leiden.

– Christus zal terugkeren om te oordelen de levenden en de doden.

– De opstanding van het lichaam: eeuwig leven voor alle ware gelovigen in de hemel en eeuwige straf
voor alle ongelovigen in de hel.

– De gemeente of kerk bestaat uit alle ware gelovigen uit alle landen en volken, van elke stam en taal.

– Gelovigen worden opgeroepen om anderen het goede nieuws van het evangelie te vertellen.