Introductie ‘Zijn Naam is…’

“Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd
en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam,…”
– Filippenzen 2:9

Het verhaal van Verlossing begint in het eerste boek van de Bijbel. In het eerste deel van Genesis, nadat Adam en Eva God ongehoorzaam waren geweest door de verleiding van de slang, heeft God belooft dat er een Verlosser zou komen die de kop van de slang zou vermorzelen (Genesis 3). Dit was de eerste keer dat het “goede nieuws” van Gods reddende genade genoemd werd. Door de jaren heen heeft God met grote zorg mensen en gebeurtenissen zo geplaatst dat zij de komst van de vermorzelaar van de slang bereiden. 

Toen de tijd daar was heeft God twee gewone mensen bij elkaar gebracht, Maria en Jozef, en zij zouden de laatste stukjes van de puzzel van het verlossingsverhaal worden. Toen deze twee zich verloofden, kwam er een engel die verkondigde dat God vlees zou aannemen en zou worden zoals degenen die redding nodig hadden (Lukas 1). Deze engel gaf hele specifieke instructies voor de naam die dit kind moest krijgen. 

 “Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest; en zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden..” – Mattheüs 1:20-21

Jezus—want Hij zal Zijn volk zalig maken.

Deze naam zou de meest waardevolle naam voor ons moeten zijn. In deze naam zijn wij vergeven van onze zonden en verzoend met God.

Door de Schrift heen zien we het belang van namen. Namen vertellen vaak iets over een persoon. Neem bijvoorbeeld Jakob, wiens naam “bedrieger” betekent. Op andere momenten vertelt het iets over de roeping van een persoon, zoals toen de naam van Abram veranderd werd in Abraham, wat betekent “vader van een menigte volkeren”.

Als het om God draait, dan is één naam niet genoeg om een duidelijk beeld te krijgen van Zijn grote karakter en machtige kracht. Eén naam is eenvoudigweg niet genoeg om onze Redder te omschrijven.

Doe mee als we in de vier weken die naar kerst leiden kijken naar vier namen die vertellen van de grootheid van Jezus.

Zijn Naam is…

De Alfa en Omega. Hoewel Jezus geboren is zoals alle mensen geboren worden, heeft Hij eigenlijk begin noch einde. Hij is de Ene in wie alle dingen hun begin en einde hebben.

De Blinkende Morgenster. De ster wees de wijze mannen de weg naar de Redder van de volken, maar het is Jezus zelf die de Blinkende Morgenster is, die ons leidt naar het Koninkrijk van God waar we  waarde, leven en vrijheid van zonde vinden.

De Goede Herder. De taak van een herder was zwaar. Je moest waakzaam zijn en bereid om je eigen leven te riskeren voor de schapen. Jezus is de Goede Herder. Zijn zorg voor Zijn mensen is constant. Hij houdt niet alleen constant de wacht over Zijn schapen, maar Hij ging zelfs zo ver dat Hij Zijn leven gaf zodat Zijn schapen veilig zouden zijn. 

De Vredevorst. In de wereld en in onze eigen harten wordt vrede niet gemakkelijk gevonden. En als we het toch gevonden hebben, kan het onstabiel lijken en gemakkelijk verloren. Maar Jezus vertelt ons dat Hij de Vredevorst is. In Hem vinden wij een vrede die alle begrip te boven gaat (Fil. 4:7).

Ons gebed is dat door deze Kerst studie je dieper mag kijken naar de persoon van Jezus door Zijn namen te bestuderen. Dat God ons laat groeien in geloof en aanbidding door ware kennis van Zijn Zoon.

 

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente