Betrouwbaar en Waar

Om de paar jaar begin ik aan een bijbelrooster waarmee ik de hele Bijbelse boodschap in een jaar doorneem. En ik moet eerlijk zeggen dat ik wel eens een beetje teleurgesteld was over de dagtekst als die bestond uit ellenlange geslachtsregisters. “O, het is alleen maar een rij mensen,” dacht ik dan en ik las heel vlug de namen (waarvan ik er een heleboel niet kon uitspreken) en ging over tot de orde van de dag.

Dat veranderde totaal toen ik naar de bijbelschool ging. Ik had een professor die op een dag een geslachtsregister voorlas en onder het lezen kreeg hij een brok in zijn keel en door zijn tranen heen zei hij: “Studenten, deze teksten vinden jullie misschien saai, maar deze lijst met namen is een bewijs dat God zijn beloften houdt.”

Het tekstgedeelte dat wij vandaag bestuderen is dat ook (Genesis 25:12-18). Een verslag van Gods trouw, dat Hij Zijn beloften houdt en doet wat Hij zegt dat Hij doen zal.

Weet je nog van Genesis 15, toen God Zijn verbond sloot met Abraham? Weet je nog dat Hij tegen Abraham zei dat hij naar de hemel moest kijken en de sterren moest tellen, want zo talrijk zou zijn nageslacht zijn? En kijk, hier in Genesis 25 wordt het bewijs geleverd!

Jozua 21:45 zegt: “Van al de goede woorden die de HEERE tot het huis van Israël gesproken had, is er niet één woord onvervuld gebleven: alles is uitgekomen.

Pas ervoor op dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Dit is niet zomaar een lijst namen. In dit geslachtsregister zien we dat Gods belofte uitgekomen is. Het is een blauwdruk die staat voor Zijn betrouwbaarheid en trouw aan Zijn volk.

Ik weet niet hoe het met jou is, maar dit is goed nieuws voor de ziel die het niet meer ziet zitten. Als jouw wereld is ingestort, als het lijkt dat er om je heen alleen maar scheiding, zelfzucht en hartenpijn is, dan heb je niets aan een driestappenplan om het beste uit je leven te halen. Wat je wel nodig hebt is het goede nieuws dat “alle droeve dingen onwaar zullen blijken” (zoals de grote J.R.R. Tolkien eens zei), omdat wij een God dienen die Zich aan Zijn beloften houdt.

En dus, of er nu donkere dagen komen of dat we tijden van overvloed beleven, we houden in gedachte dat de God die Zijn beloften aan Abraham heeft gehouden, dezelfde God is Die Zijn beloften aan ons houdt. En wat zijn dat dan voor beloften waaraan wij ons vandaag vasthouden?

Ik noem hier een paar van mijn favorieten:

Hij belooft verlossing aan ieder die Zijn Naam aanroept. Romeinen 10:13: “Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden.”

Hij belooft wijsheid voor ieder die Hem daarom vraagt. Jakobus 1:5: En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.”

Hij belooft ons onze zonden te vergeven. Hebreeën 8:12: “Want Ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn en aan hun zonden en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken.”

Hij belooft dat wij nooit alleen zullen zijn en een helper zullen hebben in Christus.

Hebreeën 13:5b-6: “De Heere is voor mij een Helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen?”

Hij belooft dat er een dag komt waarop Hij terugkomt en als Hij komt, maakt Hij alle dingen nieuw. Openbaring 21:5: “En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar.”

Mijn zusters, aan ons is het geschenk gegeven dat de beloften van God voor ons zijn vastgelegd in Zijn heilig Woord. Laten we bij het verder studeren in Genesis op zoek gaan naar de beloften die God aan Zijn volk gaf, maar laten we ook op zoek gaan naar de vele manieren waarop God Zijn woord heeft gehouden. En onthoud: de God die zich in Genesis hield aan Zijn beloften is dezelfde God die ook vandaag Zijn beloften houdt. In alle opzichten is Hij waarachtig en betrouwbaar.

Welke belofte van God heb jij deze week nodig om je aan vast te houden? Misschien kun je deze week eens nadenken over wat er staat in Jozua 21:45, of kun je deze tekst uit je hoofd leren. Vraag aan God om je te laten zien dat Hij waarachtig en betrouwbaar is.