Welbehaaglijke offers

Heb jij ooit gepraat met een christen-vriend die het moeilijk had? Of een berichtje gekregen met een de vraag of je wilde bidden? Het kan soms moeilijk zijn om te weten wat je moet bidden, als je weinig over de details weet. Of misschien ga je zelf door een moeilijke periode en vind je bidden moeilijk. In zulke tijden vind ik gebeden in de Bijbel, zoals dit gebed in Hebreeën 13, echt een grote hulp. We kunnen dezelfde woorden bidden en ze gebruiken om richting te geven aan ons gebed.

Dit gebed begint met de beschrijving van God als de God van de vrede. Deze vrede betekent zoveel meer dan de afwezigheid van conflicten; Gods vrede is een volmaakte vrede. Daarbij denken we aan het gebed van Paulus in Filippenzen 4:7: en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en gedachten bewaren in Christus Jezus.”  Als het leven moeilijk is, dan is het goed om te bedenken hoe Gods karakter is – Hij is de God van de vrede, en Jezus is de beloofde Vredevorst uit Jesaja 9:6. Dit kan onze gedachten leiden naar andere eigenschappen van Gods karakter waar we ook dankbaar voor kunnen zijn.

Het probleem waar we uiteindelijk mee zaten, de zonde die strijdt tegen het beeld van Hem naar Wiens beeld wij geschapen zijn, heeft God opgelost, en Hij heeft ons de ware vrede gebracht, doordat Christus in onze plaats gestorven is. Onder het oude verbond werden allerlei reine dieren geofferd. “En bijna alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd, en zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats.” (Hebreeën 9:22).  Maal al die offers waren slechts een schaduw van wat er nog komen zou, zij wezen vooruit naar Het Offer dat voor ons allen aan het kruis werd gebracht. God betaalde de prijs voor het eeuwige verbond door het bloed van Christus dat voor ons werd vergoten. In Noord-Ierland hebben ze een populaire oude hymne, waar in het refrein de vraag wordt gesteld:

Ben jij gewassen in het bloed,

In het reinigende bloed van het Lam?

Is jouw kleed zonder vlek? Is het wit als de sneeuw?

Ben jij gewassen in het bloed van het Lam?

De schrijver van Hebreeën schetst ons het beeld van de Herder die de plaats van Zijn schapen inneemt! Hij brengt ons de woorden van Jezus in herinnering: “Ik ben de goede Herder. De goede Herder geeft Zijn leven voor de schapen.” (Johannes 10:11). Wij kunnen onze zonden dus belijden aan een God die medelijden heeft. Door het bloed van Jezus kunnen we vol vertrouwen in Zijn nabijheid komen en tot Hem bidden met een hart dat overstroomt van dankbaarheid, want “Het bloed van Jezus Christus … reinigt ons van alle zonde (1 Johannes 1:7).

Zoals we wel weten, heeft God Jezus weer opgewekt.  Dat laat Gods macht zien en Zijn overwinning over het gevolg van onze zonde – de dood. Jezus’ sterven en opstanding zijn de kern van ons geloof.

Zonder de opstanding van Jezus is ons geloof zinloos, zonder inhoud, en nutteloos, omdat wij dan nog in onze zonden zijn, en dan zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen – volgens Paulus, in 1 Korinthe 15. We zouden in verleiding kunnen komen om het ons schijnbaar gemakkelijk te maken door te denken dat er vele wegen zijn die tot God leiden. De brief aan de Hebreeën stelt onomwonden vast dat Jezus de enige weg is, want Hij is de enige die zo zwaar geboet heeft voor onze schuld!  Als antwoord daarop prijzen wij God omdat Jezus onze schuld volledig heeft betaald en ons leven wordt anders doordat wij vrucht willen dragen en Hem in de wereld om ons heen bekend willen maken.

Ik vind het zo mooi hoe deze verzen zeggen dat we worden toegerust om de taak te vervullen die God voor ons heeft bedacht en voorbereid. Wat een geweldige zekerheid. Ik weet nog dat ik mij overweldigd voelde en onzeker was of ik wel in staat was datgene te doen waar God mij toe roept, maar toen dacht ik aan Zijn trouw! Als wij ons op God richten en bedenken dat Hij alles weet wat wij nodig hebben en daarin zal voorzien, dan kunnen wij vol vertrouwen en in geloof verder gaan. Dan bidden we om een groeiende bereidheid om door God gebruikt te worden en dat Zijn plannen en bedoelingen ook de onze worden.

Deze verzen spreken er ook over dat God door ons heen werkt wat welbehaaglijk is.  Over de offers in het Oude Testament wordt geschreven dat zij “een aangename geur voor de HEERE” hadden (bijvoorbeeld in Numeri 15) Ons leven behoort een aangenaam, levend offer te zijn – “Ik roep u er dan toe op, broeders en zusters, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk, dat is uw redelijke godsdienst. (Romeinen 12:1) Wij kunnen erop vertrouwen dat God ons zal toerusten voor de omstandigheden en gelegenheden die wij tegenkomen om Hem te eren. Zelfs onze moeilijkheden kunnen Gods plannen niet verijdelen – aan Hem de eer, voor eeuwig.

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente