Vertrouwen op een trouwe God

Ik ben God zo dankbaar voor technologie! Onze groep in Krakow (Polen) kan online doorgaan met de Bijbelstudie. We zijn net klaar met het boek Habakuk.

Habakuk trok Gods handelen in twijfel. Hij klaagde en vroeg waarom God niet in actie kwam toen er zoveel onrecht was. Het antwoord dat Habakuk van God kreeg, was geen oplossing voor al deze pijnlijke vragen, maar het antwoord leerde hem (en Gods volk) om te hopen op God en om vol vertrouwen te wachten op de vervulling van Gods beloftes. Hoewel Gods wegen ondoorgrondelijk zijn (Romeinen 11:33), is Zijn doel altijd hetzelfde.

Niemand weet wat er morgen zal gebeuren, maar we weten wie God is en Hij biedt ons hoop en kracht. We weten dat God goed, heilig, rechtvaardig en trouw is en dat Hij alles onder controle heeft. Denk eens na over Zijn soevereiniteit: niets overvalt Hem! Wat God ook doet, het zal het beste zijn voor Zijn kinderen, ook al betekent dit dat zij lijden (Romeinen 8:28).

In deze moeilijke tijd ben ik dankbaar dat ik tijd kan maken om dicht bij God te komen en dat ik kan nadenken over wie Hij is. Van het boek Habakuk leerde ik dat we onze hoop niet moeten stellen op wat er met ons gebeurt en ook niet op onszelf.  We hopen op onze Heer en Redder. We weten wie God is en wat Hij voor ons heeft gedaan in Jezus Christus. We vertrouwen niet op dingen van dit leven, maar we vertrouwen op onze trouwe God.

De soevereiniteit van de Heer verandert Habakuks klacht in een vreugdelied. Habakuk vond vreugde in de Heer, de God van zijn redding en zijn kracht. Laten we er vandaag bij stilstaan dat ons geloof onze blik niet op onszelf richt, maar op Jezus Christus. Ik hoop dat dit je vreugde zal geven, door de zekerheid van Gods trouw aan Zijn beloften.   

Dit is de dag die de Heer ons geeft, weest daarom blij en zing verheugd. Houd contact met je vrienden en familie, bel eens met een collega tijdens je pauze, doe je Bijbelstudie online met je groep. Blijf lezen in Zijn Woord en bid het Woord. Richt je ogen op Jezus. Hij alleen is onze hoop en ons leven.

Karina Ospanova,

Love God Greatly Russisch – Krakow, Poland