Trouw tot het einde

De zaligsprekingen eindigen met de belofte van een zegen voor wie vervolgd worden. Nadat we hebben bestudeerd hoe gelovigen op allerlei manieren door God zalig worden gesproken, zouden we verwachten dat deze redevoering eindigt met iets positievers en hoopvollers.

Maar toch denk ik dat het klopt dat vervolging voor hen die Jezus vol overgave volgen het te verwachten resultaat zal zijn. Het leven van Jezus eindigde tenslotte op een kruis, en wij worden geroepen om Hem na te volgen.

“Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij. Verblijd u en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn.”- Mattheüs 5:10-12.

Het godvrezende leven waar gelovigen toe geroepen worden, is niet iets voor angstvallige mensen. We gaan door, in het bewustzijn dat de weg die voor ons ligt moeizaam en smal is. Als wij, als volgelingen van Jezus, het evangelie inderdaad krachtig uitdragen, zullen we niet ontkomen aan vervolging en beproevingen. We zullen deelhebben aan de zegeningen van Jezus, maar we zullen ook delen in Zijn lijden.

“En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden  – 2 Timotheüs 3:14

Als wij de eerste zeven zaligsprekingen hebben bestudeerd, begrijpen we wel waarom een leven in gerechtigheid mensen kwetsbaar kan maken en in gevaar kan brengen.

  • Want zij die worden zaliggesproken omdat ze nederig en arm van geest zijn, brengen aan het licht wie arrogant en hoogmoedig zijn. Hun leven is een aanklacht tegen degenen die in zelfvoldaanheid en eigengerechtigheid leven.
  • Want zij die worden zaliggesproken omdat zij treuren over hun zonden en berouw tonen, stellen de levenswijze aan de kaak bij diegenen die erop los feesten en hun zonden openlijk tentoonspreiden.
  • Want de zachtmoedigen die zaliggesproken worden, vormen een scherp contrast met degenen die heerszuchtig en agressief zijn.
  • Want zij die worden zaliggesproken omdat zij honger en dorst hebben naar de gerechtigheid, laten daardoor zien wie er verslaafd zijn aan genot, eerzucht, en werelds bezit.
  • Want de barmhartigen die zaliggesproken worden, zijn een angel in het hart van degenen die onbarmhartig oordelen, en zich kritisch en negatief opstellen.
  • Want zij die worden zaliggesproken omdat ze rein van hart zijn, vormen door hun kuisheid een aanklacht tegen mensen die seksueel vrijgevochten leven. Hun eerlijkheid is overtuigend tegenover wie immoreel leeft. Door hun ijver beschamen zij luie en apathische mensen.
  • Want de vredestichters die worden zalig gesproken, ontmaskeren degenen die verdeeldheid zaaien, die bevooroordeeld zijn, die ruzie maken en verbitterd zijn.

“Zalig de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de HEERE beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben.” – Jakobus 1:12

Hoe liefdevol, vriendelijk of mild je ook bent, als jij laat zien wie Jezus is, zal je gehaat worden. Als de mensen jou haten, dan is het Jezus in jou, Die ze haten.

Wereldwijd kan vervolging er heel verschillend uitzien. Sommigen worden gevangengezet, gemarteld of gedood ter wille van Jezus. Anderen worden belasterd, beledigd, gediscrimineerd, uitgesloten van openbare gelegenheden, van hun gezin beroofd, of fysiek aangevallen. Waaruit de vervolging in jouw leven ook mag bestaan, geen enkel lijden is tevergeefs.

“Herinner u het woord dat Ik u gezegd heb: Een slaaf is niet meer dan zijn heer. Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen; als zij Mijn woord in acht genomen hebben, zullen zij ook het uwe in acht nemen”. – Johannes 15:20

Het is voor ons verleidelijk om tot elke prijs vervolging te vermijden. Dat doen we dan door onze mond dicht te houden en niet over Jezus te spreken of door onszelf samen met gelijkgestemde Christenen af te zonderen. Geen van beide moeten we doen. We moeten de moed hebben om pal te staan.

“Want aan u is het door genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden”- Filippenzen 1:29

We kunnen geen stukje overslaan van de weg naar heiliging. Gods weg is altijd de weg van het lijden. Gods weg is: onszelf verloochenen, dagelijks ons kruis opnemen en Jezus volgen… tot elke prijs.

Als we te maken krijgen met vervolging beseffen we wat onze belangrijkste missie hier op aarde is – om uit te gaan naar degenen die God niet kennen en Zijn Blijde Boodschap bekend te maken dat er echt vergeving van zonden mogelijk is door het geloof in Jezus.

Als we te maken krijgen met vervolging, beseffen we dat het een voorrecht is om dit voor Jezus te doorstaan. We laten aan de wereld zien dat Jezus het waard is om voor Hem te sterven. Ons leven is bestemd om te worden buitgemaakt door Gods genade en liefde.

Genade en vrede,

Uitdaging week 6: Als het jou overkomt dat je wordt vervolgd of bespot vanwege je geloof, probeer dan heel bewust te reageren met liefde en vriendelijkheid. Gebruik deze week om te bidden voor christenen in heel de wereld die afschuwelijke en angstaanjagende vervolging te verduren hebben omdat ze in Jezus geloven. Bid voor hen dat ze vrede mogen ervaren, dat ze standvastig mogen blijven in het geloof en dat zij te midden van angst en onzekerheid de blijdschap van God mogen ervaren.

Leesplan:

Een tekst om uit je hoofd te leren

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente