Ten goede veranderd

Eerder dit jaar kwamen mijn kinderen mij vertellen dat je pink eraf valt wanneer je een ‘pink belofte’ (een belofte waarbij je elkaar bij de pink vasthoudt) breekt! Dit is niet wat wij elkaar vertelden toen ik jong was, maar gelukkig voor mijn kinderen (en voor ons!) is dit natuurlijk niet waar.

Een verbond is een formele overeenkomst waarbij één of beide partijen iets belooft te doen. In de Bijbel sloot God verbonden met onder anderen Abraham, Mozes en David. In deze verbonden legde God herhaaldelijk vast dat Hij hun God zou zijn (en van hun nakomelingen) en zij Zijn volk.

Gods verbond met Abraham maakte hem tot vader van een groot volk en legde vast dat alle volken op aarde door zijn Zaad gezegend zouden worden. Door Mozes redde God Zijn volk van de slavernij. Hij sloot een ander verbond met hen waarin Hij vastlegde wat goed en kwaad was en hoe zij moesten leven in het beloofde land. Hierdoor werd Abrahams nageslacht tot een groots volk. Het belang van gehoorzaamheid aan God werd onderstreept door zegening en vloek, met als doel dat Zijn volk een getuigenis zou zijn naar de andere volken. In de tijd van koning David sloot God een verbond met David, waarmee Hij beloofde dat er uit zijn geslacht een koning zou voortkomen wiens troon voor eeuwig zou zijn. Hij zal volmaakt regeren en alle volken zullen in Hem gezegend zijn.

Door het hele Oude Testament heen bleef God trouw aan Zijn volk, terwijl het volk zich niet hield aan de beloftes en vereisten van het verbond. Gods volk was telkens weer ontrouw aan Hem.

De profeet Jesaja, wiens woorden in Hebreeën 8 worden aangehaald, voorspelde dat er een nieuw verbond met Gods volk zou komen, niet op stenen tafelen geschreven, maar in hun verstand en in hun hart, een vernieuwend verbond. Ezechiël erkende ook de noodzaak van vernieuwing door God (zie Ezechiël 11:19-20 en 36:25-28). God heeft al vanaf de schepping van Adam en Eva verlangd naar een volk dat één is van hart, een volk dat Hem liefheeft met heel hun wezen.

Het oude verbond was goed, maar de wet heeft niet de macht om harten te veranderen. Onder het oude verbond moesten keer op keer offers gebracht worden en wanneer priesters en koningen stierven werd hun plaats ingenomen door nieuwe priesters en koningen, die op hun beurt net zo zondig waren. De wet openbaart ons onvermogen om heilig te leven en onze behoefte aan redding door de beloofde Messias. Wij kunnen ons niet houden aan ons deel van het verbond en wij verdienen het om van God gescheiden te zijn.

Gelukkig grijpt God in en geeft Hij ons de persoon van Jezus, Die alles verandert! Totdat Jezus kwam, was er niemand die het oude verbond volmaakt en volledig kon vervullen. Jezus stelde het nieuwe verbond in bij het laatste avondmaal, toen Hij zei: “Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis” (1 Kor. 11:25).

Jezus leefde volmaakt naar de wet en stierf als offer voor ons. Drie dagen later stond Hij op en versloeg daarmee de macht van de zonde en de dood. Zijn offer aan het kruis vervulde eens en voor altijd de noodzaak van offers. Door Zijn offer zijn wij geheiligd.

God grijpt op deze manier in, zodat onze harten vernieuwd mogen worden door de inwoning van de Heilige Geest, die leven geeft. “Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft: Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn” (2 Kor. 6:16) Nu kunnen wij God met heel ons hart aanbidden en dienen, waartoe wij ook geschapen zijn.

Ons verbond met God is ten goede veranderd door Jezus. Wij konden ons niet aan ons deel van het verbond houden en daarom doet God dat voor ons! Hij stelt een nieuw verbond in, gebaseerd op Jezus’ dood en opstanding. Wij zijn gered! Door Christus zijn wij bekwaam gemaakt, Hij reinigt ons en maakt ons heilig. Het nieuwe verbond is groter dan het voorgaande, omdat het ons een “eeuwige verlossing” heeft gebracht (Hebreeën 9:12). God gedenkt onze zonden niet meer en het geeft ons een “eeuwige erfenis” (Hebr. 9:15).

In Christus is ons hart van steen weggenomen en vervangen door een hart van vlees. Wij zijn uit onze geestelijke dood tot leven gewekt door de genadegave van Jezus. Hij is de eeuwige Koning. Door Hem worden alle volken op aarde gezegend. Jezus redt, verlost en zegent ons boven al ons denken. Wij mogen in diepe dankbaarheid en met heel ons hart dienaren zijn van het nieuwe verbond.

U bent onze God, wij zijn Uw volk.

“De God nu van de vrede, Die de grote Herder van de schapen, onze Heere Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwige verbond, moge u toerusten tot elk goed werk om Zijn wil te doen, en in u werken wat in Zijn ogen welbehaaglijk is, door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.”  – Hebreeën 13:20-21

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente