Ons perfecte offer en onze volmaakte hogepriester 

 

Wat is het belangrijkste offer dat je ooit hebt gebracht.

Wanneer we offers geven aan iemand of aan één of andere actie, geven we meestal van onze overvloed.

We offeren een beetje van onze extra tijd op.

We offeren van ons spaargeld.

We kunnen zelfs voor een korte periode offers brengen wat betreft onze relaties of onze vrede.

Zelfs nadat we een offer hebben gebracht, verwachten we achteraf een beloning of voordeel. De omvang van ons offer laat onze toewijding zien. De mate waarin we willen offeren, laat zien hoeveel de ontvanger voor ons betekent.

God offerde het kostbaarste op wat Hij had, voor degenen van wie Hij het meest houdt, zonder verwachtingen en zonder garantie op terugbetaling.

Jezus Christus is de ultieme demonstratie van Gods volledige toewijding waarmee Hij ons lief heeft.

Ondanks het aanhoudende verraad van de mensheid en de afwijzing van God, houdt Hij van ons. Ondanks het falen van de mensheid om Gods wet te gehoorzamen, houdt Hij van ons. Ondanks ons onvermogen om ons volledig en trouw aan God te wijden, houdt Hij van ons. Toen hield Hij van ons en Hij houdt nog steeds van ons.

We kunnen absoluut vast en zeker zijn van Gods toewijding aan Zijn volk door Zijn offer aan ons te evalueren: Jezus Christus.

Jezus is het ultieme en perfecte offer.

Vóór Jezus’ komst accepteerden de priesters van het Oude Testament het bloed van een onschuldig en smetteloos dier om de straf voor de zonden van de mensen te betalen (Leviticus 22: 17-25). God eiste dat bloed werd vergoten om de mensen eraan te herinneren dat elke zonde de doodstraf vereiste (Romeinen 6:23). Dit dier zou tijdelijk de plaats innemen van de zondaar bij de voltrekking van het doodvonnis. Het bloedoffer zou symbolisch de zonde wegnemen (bedekken) en God zou de zondaar die ene specifieke zonde vergeven (Hebreeën 9:22).

Probeer je die scène in je eigen leven voor te stellen.

Elke leugen, elke onheilige gedachte, elke daad van woede, trots of jaloezie, met alles wat je doet moet je stoppen. Je moet één van je onschuldige, smetteloze, perfecte dieren uitkiezen. Je loopt daarmee naar de priester bij de tabernakel om het te laten doden om zo vergeving te krijgen.

Elke keer weer.

Stel je eens voor al het bloed dat voor jou zou worden vergoten in één dag, één week, laat staan ​​je hele leven. Zoveel onschuldig bloed.

God heeft vanwege Zijn grote liefde voor ons gezorgd voor het perfecte offer. Jezus Christus, ons onschuldige, volmaakte Lam, was het laatste offer. Het enige offer dat nodig was om onze zonden te verzoenen. Er zijn geen stieren, geiten of lammeren meer nodig (Hebreeën 10:14).

Gelovigen in Jezus zijn geheiligd door Jezus’ offer. We kunnen nu rechtstreeks in de tegenwoordigheid van God komen met onze aanbidding, lofprijs en smeekbeden. Dit komt omdat gelovigen aangenaam voor God zijn gemaakt, door het bloed van Jezus. Jezus verbindt ons met God.

Jezus is de ultieme en perfecte Hogepriester.

Vóór Jezus’ komst, waren de oudtestamentische priesters mannen uit de stam van Levi, die door God waren aangesteld uit het huis van Aäron en zijn nakomelingen (Exodus 28: 1). Priesters werden geroepen om de middelaars tussen God en de Israëlieten te zijn. Enkele van hun verantwoordelijkheden waren om offers te brengen voor de zonden van personen en van het collectief (Exodus 29: 38-42), de mensen te onderwijzen (Leviticus 10: 8-11), en hen te zegenen en voor hen te bidden (Numeri 6:22-27).

Jezus Christus is ons voorbeeld van de betere hogepriester. Anders dan de vroeger aangestelde hogepriesters, is Jezus nu de enige middelaar tussen mensen en God (1 Timoteüs 2: 5). Zonder Jezus kunnen we God niet zoeken (Johannes 6:44; 14: 6). Jezus was bereid Zijn leven voor ons op te offeren, en nu leeft Hij om voor ons tot God te bidden en voor ons tussenbeide te komen (Hebreeën 7:25) vanaf Zijn eeuwige troon in de hemel.

Wat betekent dit voor gelovigen in Jezus’ dood, begrafenis en opstanding?

Vanwege Gods grote liefde voor ons en vanwege Jezus’ gewillige offer, maken gelovigen nu deel uit van een heilig priesterschap (1 Petrus 2: 5,9). We hebben nu met alles wat er is, en op elk moment vrije toegang tot God.

Wat zijn als priesters van God, de offers van een gelovige?

Eenmaal gered, als onderdeel van Gods heilige priesterschap, worden gelovigen geroepen om God te dienen met heel hun hart, verstand en ziel. Als gelovigen bieden we onszelf aan als levende offers (Romeinen 12: 1-2).

Doordat we één zijn met Jezus Christus zijn we in staat om als priester en als offer te dienen, net als Jezus.

We lezen, bestuderen en delen het Woord van God. We zegenen anderen en bidden voor mensen. We bieden offers aan van aanbidding en lofprijs. We dienen de kerk met onze geestelijke gaven en daarvoor offeren we wat op. Het belangrijkste is dat we mensen naar Jezus Christus leiden, zodat ze voor altijd met God verzoend kunnen worden.

Hoe roept God jou om als priester op te treden in je huis, je buurt, je kerk en jouw wereld? Hoe kunnen we voor je bidden als je jezelf als levend offer aanbiedt?

Vrede en genade voor jou,

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente