Lukas blog week 4 Lech acharai!

Deze week lezen we prachtige gebeurtenissen uit het leven van Jezus. Hij laat wonderen van genezing en bevrijding zien. Hij geeft onderwijs door het vertellen van gelijkenissen. Jezus getuigt letterlijk door Zijn doen en spreken over Wie Hij is. Bovendien lezen we in hoofdstuk 9: 35 ook nog eens hoe God Zelf getuigt over Jezus met de woorden: ‘Dit is Mijn geliefde Zoon, luister naar Hem’.

Vanuit de wolk klinkt daar Gods eigen getuigenis. Hij is Zelf Degene die Zijn geliefde Zoon uitkoos om voor ons de losprijs te betalen. En God roept de discipelen op om de woorden van Jezus ter harte te nemen. 

Deze week worden we uitgedaagd om te ontdekken wat het werkelijk betekent om God te volgen. Volgens mij is deze tekst de kern van het volgen van Jezus. 

Wanneer je Jezus hebt aangenomen als jouw Verlosser dan ben je Zijn volgeling, Zijn leerling, Zijn discipel geworden. Hoe je het ook maar noemen wilt, het komt eigenlijk op hetzelfde neer. Weet je dat Jezus met de woorden ‘Lech acharai’ Zijn eigen leerlingen uitnodigde om Hem te volgen? Met diezelfde woorden nodigt Jezus jou en mij ook uit om Hem te volgen. Lech acharai betekent ‘Volg mij, ik geloof in jou’. Dit was wat de grote rabbi’s in die tijd zeiden tegen de leerlingen die zichzelf al hadden bewezen hen te kunnen volgen. Meestal waren dat de meest intelligente studenten van de bijbelschool. Wanneer een rabbi tegen zo iemand zei ‘Lech acharai’, werd de leerling uitgenodigd om in de voetsporen te treden van die belangrijke rabbi. Dat was een ontzettende eer, want daarmee had hij al bewezen dat hij het waard was om die rabbi te volgen. 

Rabbi Jezus nodigde Petrus, Johannes, Jakobus en de overige discipelen uit met dezelfde woorden, ondanks dat het mogelijk geen hele intelligente mannen waren. Ze hadden zich nog niet aan Hem bewezen, ze kenden Jezus nog maar nauwelijks. Toch geloofde Jezus dat deze hardwerkende mannen het in zich hadden om Hem te volgen. Hij zag hun potentie. Jezus geloofde dat deze mannen later in staat zouden zijn om zieken te genezen en demonen uit te werpen, om anderen te onderwijzen precies zoals Jezus hen voor zou doen. Toen al had Hij geloof in hen, ondanks dat ze zichzelf nog niet eens bewezen hadden. Dat vind ik persoonlijk dus een heerlijke gedachte; ik hoef mezelf niet eerst te bewijzen om door God waardig genoeg gevonden te worden als Zijn discipel! Dit staat zo haaks op dat wat we leren en zien in onze huidige maatschappij. Gods Koninkrijk is zo anders, zo tegenover gesteld aan deze wereld. 

Wanneer God Zelf op die beroemde berg tegen Petrus, Johannes en Jakobus getuigt over Zijn Zoon roept Hij hen dus ook op om naar de woorden van Zijn Zoon Jezus te luisteren. In dit geval heeft het woord ‘luisteren’ een veel diepere betekenis dan alleen maar de woorden door je oren te laten weerklinken in je hoofd. Het gaat erom dat je de woorden van Jezus echt ter harte neemt. Je hoort ze en je leeft ernaar. Zijn woorden neem je echt tot je en je laat ze tot diep in je hart doordringen. Je gelooft dat wat Jezus zegt. Zijn woorden zijn waarheid. Als je dat werkelijk doet, dan wandel je in Zijn voetsporen, dan volg je Rabbi Jezus met alles wat je in je hebt. 

Het klinkt zo simpel als ik het zo zeg. Maar als ik eerlijk naar mijzelf kijk dan ervaar ik dat vaak genoeg niet als simpel. Jezus vraagt me Hem te volgen en Zijn waarheid vast te houden en uit te leven. Ik mag een getuige zijn van Hem en van Zijn waarheid. Regelmatig heb ik het gevoel daarin tekort te schieten. Dan heb ik het gevoel niet te kunnen voldoen aan wat ik denk dat een ware discipel behoort te doen. 

Terwijl ik me op deze blog aan het voorbereiden was realiseerde ik me dat ik dan dus eigenlijk niet geloof wat Jezus Zelf tegen mij zegt. Hij gelooft dat ik in staat ben Hem te volgen, dat klinkt door in Zijn ‘lech acharai’. Hij weet dat omdat Hij weet dat Zijn Geest in mij woont. Later in deze week zullen we lezen over hoe Jezus Zijn discipelen bemoedigt en aanmoedigt om in deze wereld stand te houden als Zijn leerlingen. Wanneer we met tegenstand te maken krijgen omdát we getuigen van Gods waarheid mogen we erop vertrouwen dat Zijn Geest ons helpt de juiste woorden te spreken en op de juiste manier te handelen. Dat is waarom Jezus ook zoveel potentie in ons ziet. Wij hoeven Hem niet op eigen kracht te volgen. Wij kunnen Hem volgen omdat Hij ook in ons leeft. 

Wij vrouwen zijn er vaak toe geneigd om te min over onszelf te denken. We schieten vaak tekort in van alles, althans dat denken we. Zo makkelijk zien we vooral alle tekortkomingen. Zo kijkt Jezus niet naar ons. Zo kijken anderen ook niet naar ons. 

Ooit hoorde ik een spreker vertellen over de vlammetjes op ons hoofd. Lukas zelf schrijft in zijn boek handelingen over de uitstorting van de Heilige Geest. Tijdens Pinksteren verschenen er ‘aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op meer van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de Heilige Geest…’ (Handelingen 2: 3)

Het bijzondere aan de vlammetjes op je hoofd is dat jij ze zelf niet kan zien, hoe je je hoofd ook went of keert. Maar iedereen om jou heen kan ze wel zien! Wanneer jij Zijn woorden hoort en Hem navolgt, dan zijn die vlammetjes voor iedereen duidelijk zichtbaar. Zo kan jij Gods licht verspreiden en van Jezus getuigen. Op jouw eigen unieke wijze. 

Het is mijn gebed dat jij mag genieten van de vlammetjes van anderen en erop vertrouwt dat de Geest jouw eigen vlammetjes ook zichtbaar zal doen oplichten. 

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente