Licht voor de volken

Tijdens mijn jeugd was The A-Team één van de programma’s waar ik het liefst naar keek (nu weet je meteen hoe oud ik ben)! Het ging over een groep miskende kerels die mensen die geen kant meer op konden hielpen. Ze kregen altijd voor elkaar wat ze wilden bereiken en slaagden er ook nog in om ermee weg te komen zonder gepakt te worden. Een van de meest bekende gezegdes uit de serie was: “Ik hou ervan als een plan slaagt! “

In het boek Handelingen zien we hoe het plan van God slaagt, doordat Jezus’ laatste woorden tot de discipelen in vervulling beginnen te gaan. Voordat Hij afscheid van hen nam, zei Jezus tegen Zijn discipelen: “U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal, en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde” (Handelingen 1:8)

Door heel Handelingen heen zagen we God aan het werk door de Heilige Geest, ook in barre omstandigheden. In hoofdstuk 1 tot en met 7 bevond de kerk zich hoofdzakelijk in Jeruzalem.

In hoofdstuk 8 tot en met 12 verspreidde de kerk en daarmee het evangelie zich, als gevolg van vervolgingen, over heel Judea en Samaria. In hoofdstuk 13 en de volgende hoofdstukken zien we hoe het evangelie zich begint uit te breiden tot aan de einden der aarde, doordat Paulus zijn eerste zendingsreis maakt.

Paulus en Barnabas komen aan in Antiochië in Pisidië, en zoals ze meestal deden, gingen ze eerst naar de synagoge. Paulus sprak vanuit het Oude Testament, bekende woorden voor de luisteraars, maar hij verklaarde dat Jezus de vervulling is van deze geschriften. Na afloop wilde iedereen er meer over horen (vs. 42).

De volgende week “kwam bijna heel de stad samen om het Woord van God te horen” (vs. 44).

Dat bracht een nare reactie teweeg bij de Joden. Zij werden “met afgunst vervuld” en dat bracht hen ertoe om Paulus op een boze, beledigende manier tegen te spreken. En de Joden uit Antiochië in Pisidië achtervolgden Paulus en Barnabas nota bene 120 km, tot aan de volgende stad, om daar de verspreiding van Gods Woord te verstoren!

Afgunst is een sterke emotie die ons berooft van onze blijdschap en ons ertoe brengt om stuitend gedrag goed te praten. Jakobus 3:16 waarschuwt ons: “Waar afgunst en eigenbelang is, daar heersen wanorde en allerlei kwade praktijken”. Ben jij jaloers op de gaven van andere christenen, of op de groei van andere kerken? We kunnen vervuld zijn met blijdschap óf met afgunst – niet met allebei.

Ondanks de reactie van de Joden ging Gods plan door, want Paulus was aangesteld om een licht te zijn voor de Heidenen. Paulus citeerde Jesaja 42:6: “Ik heb u tot een licht voor de heidenen gesteld, opdat u tot zaligheid zou zijn tot aan het uiterste van de aarde”. Hierdoor worden we eraan herinnerd dat het Gods bedoeling was omdat Israël als volk voor Zichzelf af te zonderen met als taak om de heidenen tot Hem te trekken. Maar daarin heeft het helaas gefaald.

Toen de heidenen begrepen dat Paulus door God gezonden was om hun te vertellen dat er ook voor hen redding was, “verblijdden zij zich en prezen het Woord van de HEERE“. Ze werden niet buitengesloten als ze tot God wilden komen. Dit mag ook ons vervullen met grote vreugde en blijdschap, want we mogen ons erin verheugen dat ook wij besloten zijn in Gods plannen en bedoelingen, waar we ook vandaan komen!

De verzen 47 tot en met 49 betekenen een keerpunt in Gods plan; er vindt een aardverschuiving plaats. Tot op dat moment is de meerderheid van de gelovigen van Joodse afkomst. Maar nu komen hoofdzakelijk heidenen tot geloof en voor het eerst is de gemeente die nu ontstaat in meerderheid van heidense afkomst.

Hoewel het duidelijk is dat ze met problemen werden geconfronteerd, werden ze toch “vervuld met   blijdschap en met de Heilige Geest”. Naarmate de kerk groeide zou de balans steeds meer doorslaan naar gelovigen van heidense afkomst.

Er komen in dit hoofdstuk twee verschillende manieren voor om te reageren op het horen van het evangelie. Degenen die het Oude Testament goed kenden en de beloofde Messias verwachtten, reageerden met verharde harten. Degenen die veel minder van het Oude Testament afwisten, reageerden van ganser harte.

We kunnen nooit voorspellen hoe mensen op het evangelie zullen reageren, of wie er tot geloof zullen komen. God weet het. We zijn geroepen om trouw te zijn en de blijde boodschap te verkondigen en uit te leven. Als we de kans krijgen, delen we Gods waarheid met anderen. We mogen deel uitmaken van Gods plan om de uitersten van de aarde te bereiken, en om te zien hoe Openbaring 7:9 wordt vervuld “een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon”.  Hoe geweldig is dat!

Gods plan is in uitvoering. Ik weet zeker dat we allemaal kunnen zeggen: Ik hou ervan om te zien dat Gods plan slaagt! Laten we hier en nu doorgaan met het uitdragen van het Woord van de Heer. Laten we dat doen met blijdschap en in de kracht van de Heilige Geest.

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente