Leven in Zijn Naam

Ik hou ervan tijd te besteden aan het kijken naar een goede film. Ik geniet ervan om te verdwalen in het verhaal, proberen te achterhalen wat er aan de hand is en hoe de dingen zullen gaan. Ik raak echter erg gefrustreerd door films met een open einde. Wanneer ik heb gewacht en gewacht op een soort oplossing of op de clou van het verhaal en die is niet gekomen. Mijn man lacht me uit als de aftiteling begint en ik zeg: “Zo kunnen ze toch niet eindigen! Wat heeft het voor nut op deze manier?”

In de lezing van vandaag in Johannes 20:19-31 naderde Johannes het einde van zijn evangelie en hij wilde dat iedereen zou begrijpen waarom hij het schreef. Hij wilde niet dat er iemand zou weggaan met het idee dat Jezus gewoon een goed mens was of een geweldige leraar of een profeet. Johannes wilde dat zijn lezers wisten dat Jezus de Christus is, de lang beloofde koning van God. Hij wilde dat zijn lezers dit zouden weten, zodat we leven kunnen hebben in Jezus’ Naam.

Het is geen toeval dat het doel van Johannes aan het eind van zijn evangelie wordt opgeschreven. Johannes had zijn evangelie kunnen beginnen met te zeggen: “maar deze [tekenen] zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam.” (Johannes 20:31).

In plaats daarvan schreef hij het nadat Jezus was opgewekt, nadat de discipelen zich realiseerden wie Jezus was en nadat hun ogen waren geopend. Hij wilde dat zijn lezers deze waarheid zouden realiseren zoals de discipel Thomas deed toen hij Jezus in vers 28 uitriep: “Mijn Heer en mijn God!”

Johannes wilde niet dat zijn lezers alleen met hun verstand zouden weten dat Jezus de Christus is, hij wilde dat ze veranderd zouden worden en leven zouden in Jezus ‘naam. Johannes gebruikte het woord ‘leven’ 42 keer in zijn evangelie. Door zijn evangelie heen schetst Johannes een beeld van dit leven. Hier zijn een paar voorbeelden (nadruk van mij):

 • Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3:16).
 • En dit is de wil van Hem Die Mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. (Johannes 6:40).
 • De Geest is het Die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven. (Johannes 6:63)
 • Simon Petrus dan antwoordde Hem: Heere, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. En wij hebben geloofd en erkend dat U de Christus bent, de Zoon van de levende God. ” (Johannes 6: 68-69).
 • Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’ (Johannes 8:12).
 • De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. (Johannes 10:10-11).
  • En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken. (Johannes 10:28).
 • Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? (Johannes 11: 25-26).
 • Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.'(Johannes 14:6).
 • Dit sprak Jezus, en Hij sloeg Zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, het uur is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijkt, zoals U Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat Hij eeuwig leven geeft aan allen die U Hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt. (Johannes 17: 1-3).

Johannes had zijn lezers de hele tijd onderwezen over het leven dat Jezus heeft gebracht. Het is als een geweldige film: tegen het einde doet zich een openbaring voor die alles verandert, maar als je de film opnieuw bekijkt, kun je onderweg alle hints en tekens zien!

Laten we het belangrijke punt dat Johannes ons wil leren niet uit het oog verliezen, maar bedenk dat Jezus de Christus is, de beloofde Messias, onze Koning en Verlosser. Jezus gaf Zijn leven, zodat we leven in Zijn Naam kunnen ontvangen – overvloedig, eeuwig leven. Hij geeft ons een onverdiend leven van genade en standvastige liefde als kinderen van de Koning der koningen. Het is een leven dat meer weet van en blijft leren over de enige ware God. Dit is het leven waarvoor we zijn geschapen, in gemeenschap met onze Maker! Dank U, Jezus.

Julie McIlhatton

 

 

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente