Jezus, vriend van zondaars

 

“Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.” – Lukas 5:32

In hoofdstuk 5 van het Evangelie van Lukas zijn we getuigen van een opzienbarend moment: Jezus deelde de maaltijd met tollenaars, een van de meest verachte groepen mensen in Zijn tijd. Wanneer je zelf de Bijbel doorleest, in het bijzonder de Evangeliën, zal je ontdekken dat Jezus’ handelen vaak tegen de cultuur van die tijd indruiste. Niet alleen ging Hij het huis van een tollenaar binnen, wat op zich al een duidelijk teken van acceptatie was, en deelde Hij de maaltijd met tollenaars, iets wat symbool stond voor intimiteit en vriendschap, Hij ging zelfs nog een stap verder. Hij zocht Levi, een zondige tollenaar, en riep hem op om samen met Hem voor Gods koninkrijk te werken.

In Johannes 8 vinden we nog zo’n bijzonder moment. Er werd een vrouw bij Jezus gebracht die op overspel betrapt was. Toen de Schriftgeleerden en Farizeeën Jezus vroegen wat haar straf zou moeten zijn, zei Hij niet dat zij gestenigd moest worden. In plaats daarvan zei Hij tegen de vrouw: “Dan veroordeel Ik u ook niet; ga heen en zondig niet meer.” (Johannes 8:11).

Bij het lezen van de Evangeliën zal je nog veel meer van dit soort gebeurtenissen tegenkomen. Deze momenten openbaren Gods liefde, genade en barmhartigheid in Jezus Christus. Vanwege Zijn handelen werd Jezus de ‘vriend van tollenaars en zondaars’ genoemd (Lukas 7:34). Dit is een gewaagde uitspraak en ik wil daar graag samen met jou dieper op in gaan om te zien wat het werkelijk betekent. 

Heb je ooit nagedacht over de waarde van het woord ‘vriend’? Het beeld van een vriendschap is zo’n wezenlijke uitdrukking van Gods hart dat ik denk dat het belangrijk is om even stil te staan bij de betekenis van dit woord. Waar denk je aan bij het woord ‘vriend’?

Wanneer ik het woord ‘vriend’ hoor, denk ik aan een beste vriend – iemand van wie ik met trots kan zeggen dat die bij mij hoort en die er ook trots op is dat ik bij hem of haar hoor. Ik denk aan een vriend die mij door en door kent, al mijn verschillende aspecten, en mij accepteert zoals ik ben. Ik denk aan een vriend waar ik altijd bij terecht kan, voor gezelligheid, nachtenlange gesprekken en hilarische lachbuien. Een vriend die ik kan bellen als ik een slechte dag heb gehad en behoefte heb aan een luisterend oor, een vriend die aan me denkt en daar ook naar handelt. Een vriend die mij ziet, om mij geeft, zich in mij verheugt, mij ondersteunt, voor mij bidt en voor mij vecht. 

Het feit dat Jezus de ‘vriend van zondaars’ wordt genoemd is van grote betekenis, omdat een vriendschap zo speciaal en persoonlijk is. In Romeinen 3:23 lezen we dat wij allen zondaars zijn en Romeinen 6:23 leert ons dat het loon voor onze zonden de dood is. Onze rechtvaardige God is echter ook een God van volmaakte liefde en Hij heeft Zijn enige Zoon gegeven, Jezus, om voor ons te sterven, zodat wij met Hem verzoend konden worden en die vriendschap met Hem mogen hebben (zie Romeinen 5:10-11). 

Jezus zegt zelf het volgende over de betekenis van ‘vriend’: “Niemand heeft grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden” (Johannes 15:13). Volgens Jezus is de grootste daad van liefde het afleggen van je leven voor iemand anders en dat is precies wat Jezus voor ons heeft gedaan. De waarheid is dat Hij onze vriend wil zijn. Wij zijn gemaakt om Zijn vrienden te zijn. 

Als je nog meer bewijs nodig hebt om dit te geloven heeft Hij je dat in Romeinen 5:8 gegeven: “God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren”. Toen jij nog een zondaar was, had Hij al besloten dat jij het waard was om voor te sterven. Dit betekent dat er niets is wat jij nu nog aan God moet bewijzen, omdat Hij er al voor had gekozen om je lief te hebben, lang voordat jij ook maar iets had kunnen doen om jezelf te bewijzen. Hij houdt van je om wie je bent, niet om wat je doet. 

Lukas 5:32 toont aan dat Hij niet jouw volmaakte zelf zoekt, maar jouw echte zelf. Hij zegt: “Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.” Jezus heeft het mogelijk gemaakt om de weg van het leven samen met jou te gaan en Hij wil dat je tot Hem komt zoals je bent. In Openbaring 3:20 doet Hij de oproep “Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.” Door wat Jezus voor jou heeft gedaan, mag jij nu altijd met vrijmoedigheid naderen tot Zijn troon van de genade (Hebreeën 4:16). 

De waarheid is dat elk mens van nature geschapen is om gezien, gekend en geliefd te zijn. Wij willen allemaal dat er iemand ons nabij komt wanneer we wegrennen, dat er iemand voor ons vecht en ons nooit opgeeft, en dit is een prachtig verlangen, omdat we voor zo’n vriendschap zijn gemaakt. Onze aardse vrienden kunnen ons echter slechts gedeeltelijk kennen, zien en liefhebben. De Enige die deze verlangens volledig kan vervullen is Jezus. Hij is de volmaakte beste vriend en Hij heeft het zware werk volbracht om ons Zijn vrienden te kunnen noemen. Hij bewees Zijn liefde voor ons door onze plaats in de dood in te nemen, zodat wij door het geloof in Hem voor eeuwig bij Hem kunnen leven. 

Denk daarom aan Jezus wanneer je het woord ‘vriend’ weer hoort. Hij is er trots op om te kunnen zeggen dat je van Hem bent (Filippenzen 3:12); Hij weet alles van je, kent al jouw verschillende kanten en kiest er nog steeds voor om van jou te houden (Psalm 139:1); Hij verlangt ernaar om tijd met jou door te brengen en naar je te luisteren (Markus 6:31); Hij is er altijd voor je (Psalm 46:2); Jij bent altijd in Zijn gedachten (Psalm 139:17); Hij geeft heel veel om jou en zorgt voor je, Hij verheugt Zich in jou, Hij steunt je, Hij bidt voor je en Hij vecht voor jou (1 Petrus 5:7, Zefanja 3:17, Jesaja 41:10, Romeinen 8:34, Exodus 14:14). 

Lieve vriendin, je hebt een God die al jouw moeiten en je zonden zag en je naarstig heeft gezocht, tot op het punt dat Hij Zelf voor jou mens is geworden. Je hebt een God die van jou Zijn prioriteit heeft gemaakt. Zijn dood was het bewijs van Zijn liefde voor jou en Hij wil jouw beste Vriend zijn. 

Tot slot zegt Paulus in 1 Timotheüs 1:16, “Maar daarom is mij barmhartigheid bewezen, opdat Jezus Christus in mij, de voornaamste van de zondaars, al Zijn geduld zou tonen, tot een voorbeeld voor hen die later in Hem zouden geloven tot het eeuwige leven.” Ja, zo genadig is Zijn karakter en het is Gods goedertierenheid die ons tot bekering leidt (Romeinen 2:4). “Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden” (1 Johannes 4:10). God zij geprezen dat alles om Hem draait en dat Jezus gekomen is om de Beste Vriend van zondaars te zijn. 

Uitdaging: 

Onder Zijn volgers en vrienden had Jezus verschillende groepen: de grote groep discipelen, de twaalf apostelen en Petrus, Jakobus en Johannes. Op welke manier kunnen wij Zijn voorbeeld van vertrouwelijkheid volgen in onze vriendschappen? Hoe kan jij deze principes op je eigen leven toepassen, zonder anderen uit te sluiten?