Handelen op grond van de Belofte

Ik lees graag over het geloof van gewone mensen. Het is inspirerend om door heel Genesis heen bij zoveel gebeurtenissen getuige te zijn van Abrahams geloof, omdat hij een echt mens is zoals jij en ik. Een voorbeeld daarvan is te vinden in Genesis 24, waar Abraham zijn knecht erop uitstuurt om een vrouw te zoeken voor Izak.

In vers 7 wordt Abrahams geloof zichtbaar als hij zijn knecht verzekert dat God voor hem uit zal gaan om voor Izak een vrouw te vinden. Het is duidelijk dat Abraham handelde op grond van de belofte van God. Bovendien handelde Abraham ook op grond van Gods belofte uit Genesis 17, toen God aan Abraham bekend maakte dat hij de vader van vele volken zou worden. Abraham ging er in zijn leven vanuit dat die belofte de waarheid was, want hij twijfelde er niet aan dat God zou zorgen voor een vrouw en nageslacht voor Izak.

Het staat voor mij volkomen vast dat de besluiten die Abraham nam gebaseerd waren op de betrouwbaarheid van Gods beloften aan hem. Abraham zou zijn knecht niet hebben uitgezonden om voor Izak een vrouw te vinden en hij zou er ook niet zeker van zijn geweest dat die vrouw te vinden moest zijn in het land van zijn familie, als hij niet had vertrouwd op wat God beloofd had. Abraham had de moed om te gaan staan op Gods belofte over zijn leven en in dat geloof nam hij die stap. Gods beloften zouden ook bij ons zo’n respons moeten uitlokken. Ik wil geloven dat Gods woord waar is en ik wil mijn beslissingen baseren op wat Hij zegt, niet op wat ik zelf denk of wat de huidige maatschappij tegen mij zegt.

Ik ben zo blij dat Gods beloften, Zijn verbonden en eedzweringen anders zijn dan de onze. Waar onze afspraken niet altijd bindend zijn, houdt God Zich wel aan Zijn beloften, ook als wij dat niet doen. Want geen enkel woord dat uit Zijn mond komt, zal vruchteloos tot Hem terugkeren (Jesaja 55:11). De allergrootste vervulling van Zijn beloften is te zien in Jezus Christus, want Jezus is de Messias die al vanaf het begin beloofd was. (Genesis 3:15).

Als ik mij verder verdiep in het gedeelte van Genesis 24, geniet ik van nog zoveel meer kanten van het verhaal. Ik vind het zo mooi dat Abraham, als hij zijn knecht belast met de taak om voor Izak een vrouw te vinden, niet zegt: “Je moet gaan omdat ik de baas ben en omdat ik het wil en van je eis!” Nee, Abraham zegt:” De HEERE, de God van de hemel, … Die mij gezworen heeft…”(vers 7) Dit bewijst dat Abraham uitsluitend op de HEERE vertrouwt en niet op menselijke kracht of menselijke wensen en beweegredenen.

Lieve vriendin, net als Abraham kan ook jij een gewoon mens zijn die handelt op grond van de betrouwbare beloften van een trouwe God. De Heer verwacht niet van je dat je volmaakt bent. Integendeel, God zoekt op heel de aarde om diegenen te vinden en bij te staan van wie het hart volkomen naar Hem uitgaat. Het is het verlangen van Zijn hart om mensen te gebruiken die door Hem gebruikt willen worden en die zich beschikbaar stellen om door Hem gevormd te worden.

Ik vind het zo mooi dat Abraham niet handelde op grond van een gevoel, maar dat hij handelde op grond van een belofte van de almachtige God. Ook jij kunt dat doen, want je kunt weten wat God tegen jou zegt. Hij heeft voor jou een boek geschreven, de Bijbel. Bovendien kan je grote dingen verwachten, want je weet Wie je Vader is. Hij heeft Zijn naam aan jou bekendgemaakt en Hij heeft laten zien hoe Zijn karakter is, in Jezus Christus, God die mens geworden is.

Weet wel dat de taak waartoe jij geroepen bent groter is dan jijzelf, en dat is ook goed, want als jij je voor die taak inzet, zal je daardoor tot de diepst mogelijke intimiteit met God gebracht worden, doordat je leert om van Hem afhankelijk te zijn. En moge het zo zijn dat je vandaag erkent dat je Gods hulp nodig hebt, net zoals Abrahams knecht onmiddellijk in gebed tot God ging, toen hij zijn opdracht had ontvangen (Genesis 24:12). Dan zal je wandelen in vrede in het besef dat God jouw gebed beantwoordt nog voordat je uitgebeden bent, want Hij wist allang wat jij nodig hebt. Hij ziet jou, Hij hoort jou en Hij handelt op grond van Zijn gedachten over jou (Psalm 34:16).

En ga dan hardop lofliederen zingen voor Hem die voor altijd Zijn beloften houdt. Niet een van Zijn beloften blijft onvervuld. Vol vertrouwen mag je in geloof stappen nemen, want Hij die jou roept is betrouwbaar en Hij zal het doen. Als jij je afhankelijk stelt van God zal je nooit bedrogen uitkomen.