God kiezen boven de wereld introductie

Wij maken elke dag keuzes. Vaak komen die keuzes neer op het kiezen tussen de dingen van de wereld en de dingen van God. We zijn geneigd om te kiezen voor het makkelijkste, het snelste of wat wij denken dat het beste is. De levens van Jakob en Jozef geven ons een voorbeeld van de manier waarop God Zijn kinderen tuchtigt wanneer ze de dingen van de wereld kiezen en hoe Hij hen zegent wanneer ze in plaats daarvan ervoor kiezen om Hem te volgen.

Het boek Genesis is een combinatie van twee verhaallijnen. De eerste 11 hoofdstukken leggen vast hoe God de wereld heeft geschapen en hoe de mensheid is begonnen. Deze hoofdstukken vertellen ons van zonde, genade, rechtvaardiging en belofte. De hoofdstukken 12 tot 50 vertellen de geschiedenis van de aartsvaderen van Gods uitverkoren volk: Abraham, Izak, Jakob en Jozef. God koos deze familie uit om door hen Zijn Messias in de wereld te zenden, Degene Die de wereld van zonde en dood zou verlossen.

De meeste Bijbelwetenschappers zijn het erover eens dat Mozes Genesis heeft geschreven toen het volk Israël door de woestijn trok, zo rond 1440 v. Chr. De levens van deze aartsvaderen werden door Mozes opgetekend voor de generatie Israëlieten die uiteindelijk het beloofde land in zouden trekken. Terwijl zij zich voorbereidden om het beloofde land Kanaän binnen te gaan, werden zij door de woorden van Genesis herinnerd aan Wie hun God was en waarom het goed was je leven aan Hem toe te wijden.

Deze Bijbelstudie bestudeert de levens van Jakob en Jozef, vanaf Genesis 25. Wanneer we kijken naar de levens van deze twee mannen, zullen we Gods trouw aan Zijn volk zien in belofte, zegening, tucht, lijden, verdrukking, honger, beproevingen, verzoening en herstel. Jakob en zijn familie moesten telkens opnieuw kiezen tussen Gods wegen of de wegen van de wereld. Hoewel zij niet perfect waren, werkte God in hun levens om Zijn plannen met hen tot uitvoer te brengen. God Zelf was de held van het verhaal en Hij kneedde en vormde Zijn volk om hen op de toekomst voor te bereiden.

Wij mogen leren om God groots lief te hebben door Zijn belofte-houdende karakter te bestuderen. In deze studie ontdekken we wat het betekent om in gehoorzaamheid te wandelen en zien we Gods trouw in de manier waarop Hij door tuchtiging Zijn volk van hun zondige weg tot Hem terug doet keren. God is altijd trouw aan Zijn volk, aan Zijn beloften en aan Zijn verbond. Laten we open staan voor alles wat Hij ons wil leren, in het vertrouwen dat Hij Zichzelf op nieuwe manieren aan ons zal openbaren, wanneer wij Hem door Zijn Woord willen leren kennen.

Wanneer je het hele boek Genesis wil bestuderen, kan je deze studie combineren met de studies In het beginen Een geloof vol vertrouwen.

 

Uitdaging week 1:

God sloot een verbond met Abram en deed hem daarmee een grote belofte. Lees deze week Genesis 15 en let daarbij op de belofte die God deed aan Abram en zijn nageslacht. Op welke manier zie je dat God in het Bijbelgedeelte van deze week Zijn belofte aan het nageslacht van Abram door Jakob vervult?

Leesplan week 1:

Weekvers week 1:

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente