Een vaste en onwrikbare hoop

In onze gesprekken gebruiken we regelmatig het woord “hoop”. Hier in Noord-Ierland is het weer altijd een onderwerp van gesprek en in deze tijd van het jaar zul je sommige mensen horen zeggen: ‘Ik hoop dat het gaat sneeuwen’, terwijl anderen zeggen: ‘Ik hoop het niet!’ We gebruiken het woord hoop echter ook in serieuzere gesprekken als we zeggen: ‘Ik hoop dat je slaagt’ of ‘Ik hoop dat je goed nieuws krijgt van de dokter’. Ook heb ik moeilijke vragen van kinderen over de toekomst wel eens beantwoord met ‘ik hoop het’ of ‘ik hoop van niet’. We hebben de uitkomst niet in de hand en dus hopen we dat dingen zo gaan zoals wij of anderen willen dat ze gaan. We hopen omdat we geen zekerheid kunnen hebben, we kunnen niet veranderen wat er zal gebeuren.

Als we het woord “hoop” in de Bijbel lezen, dan is dat echter niet een kwestie van ‘op goed geluk’. Het is dan niet zo dat we niet zeker weten of dingen wel goed zullen komen. Wanneer onze hoop in God ligt, dan kunnen we ons verblijden, omdat we er zeker van kunnen zijn dat wat God zegt ook daadwerkelijk zal gebeuren! De eerste twee verzen van Romeinen 5 laten ons weten dat we, vanwege Christus, rechtvaardig verklaard zijn, vrede met God hebben en toegang hebben tot genade. We kunnen ons verblijden in de hoop van Gods heerlijkheid!

Onze hoop is vast en onwrikbaar vanwege de persoon in wie onze hoop ligt. Onze hoop ligt in de Ene die alle dingen gemaakt heeft, Die alles onder controle heeft, krachtig is en in staat is om wonderlijke dingen te doen. Hij kent ons, heeft onze bestwil op het oog en maakt Zijn beloften waar. Zoals Jozua tegen heel het volk Israël zei in Jozua 23:14: “En zie, ik ga heden de weg van heel de aarde, en u weet met heel uw hart en met heel uw ziel dat er geen enkel woord van al de goede woorden die de HEERE, uw God, over u gesproken heeft, onvervuld gebleven is. Alles is uitgekomen voor u, geen enkel woord ervan is onvervuld gebleven.”

Door de hele Bijbel zie je God Zich aan Zijn beloften houden, zelfs wanneer Zijn volk dat niet doet. Met Kerst herdenken we nog eens extra dat God Zijn belofte vervulde door de Messias, Zijn beloofde redder, de wereld in te sturen om ons te verlossen.

Hierdoor zouden we echter kunnen gaan denken: Als God krachtig is en alles onder controle heeft, dan zouden Zijn volgelingen geen moeiten of lijden moeten doorstaan. Het is vast het beste voor ons als wij niet door deze omstandigheden gaan! Romeinen 5:3 zegt ons: “En dit niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweegbrengt.” Dat heb je goed gelezen. Als christenen kunnen wij roemen in de verdrukkingen! Hoe kan dat? In de verzen erna, in Romeinen 5, zien we wat er in ons teweeg wordt gebracht door de verdrukking: volharding, karakter en hoop. Als we ons op God verlaten, dan krijgen we door de Heilige Geest de liefde over ons uitgestort. In deze gevallen wereld van zonde en lijden weerspiegelen wij Jezus en wijzen we anderen op Hem.

Jezus waarschuwde Zijn discipelen dat ook zij zouden lijden: “Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft. Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben, maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. Herinner u het woord dat Ik u gezegd heb: Een dienaar is niet meer dan zijn heer. Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen; als zij Mijn woord in acht genomen hebben, zullen zij ook het uwe in acht nemen” (Johannes 15:18-20).

De zendeling Dr. Helen Rosevaere onderging vele verdrukkingen omdat ze Jezus volgde. In haar laatste boek, Count It All Joy, schreef ze: “Als ik Hem vertrouw en ernaar streef om in Hem en voor Hem te leven, dan kan ik er zeker van zijn dat alles wat in mijn leven gebeurt, geen ongeluk of toeval is. God heeft alles onder controle en in het geschieden van Zijn wil – geschilderd op een groter doek dan mijn ogen kunnen waarnemen – is al het grote of kleine dat in mijn leven gebeurt een onderdeel van Zijn plan. Dat is werkelijk geweldig! Hij geeft mij het voorrecht om een deel uit te maken van Zijn doel, van Zijn plan, van moment tot moment. Hierdoor kan ik zien dat alle dingen die op me afkomen een voorrecht zijn! Of ze nu pijnlijk of vreugdevol lijken te zijn, of ik er nu het nut van inzie of niet, het is ALLEMAAL een voorrecht. Als dat zo is, dan is de volgende stap dat ik – echt gemeend – kan zeggen dat ik me in alles kan verheugen: ik acht het enkel vreugde, wanneer ik in allerlei verzoekingen en verzoekingen terechtkom.

De manier waarop God ons bepaalde beproevingen toevertrouwt, is wellicht onbegrijpelijk en is op een manier die wij zelf niet hadden gekozen, maar we zijn gezegend als God ons hiervoor uitkiest. Deze beproevingen brengen zelfs volharding teweeg, karakter en hoop in de Heer; het geeft Hem de glorie! Dit is wat er met Job gebeurde en vervolgens met vele van de heiligen.

Als jij nog geen beproeving van jouw geloof in Christus hebt meegemaakt, maak je dan maar klaar, want die zal komen. Als je dagen moeizaam gaan omdat je christen bent, houd dan moed; de Heer heeft jou gekozen. Hij zal je onwankelbaar doen staan als je op Hem vertrouwt en terwijl jij je trouw betoont, zal Hij door jou worden verheerlijkt – hier kan je je in verblijden! Laten we ons allemaal verblijden door te gedenken hoe God Zijn trouw aan ons heeft getoond het afgelopen jaar en in alle jaren dat wij Hem kenden. We kunnen vervuld van hoop het nieuwe jaar inluiden, wetend dat Hij trouw zal blijven al de dagen van ons leven hier tot in de eeuwigheid.

“De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest” (Romeinen 15:13).

 

 

Week 3 Uitdaging:

In Romeinen 5:3–5 schrijft Paulus dat onze hoop in Christus niet beschaamt. Heb jij ondervonden dat dit waar is? Ben je ooit teleurgesteld door hoop? Hoe kun je er zeker van zijn dat jouw hoop in Christus nooit teleur zal stellen