Een geloof vol vertrouwen: introductie

Na het beschrijven van de schepping en de eerste geschiedenis van de mensheid, gaat het boek Genesis over op het levensverhaal van een man genaamd Abram. Deze man, die later Abraham genoemd werd, was door God uitverkoren om stamvader te worden van een geslacht waardoor God de hele wereld zou zegenen. God koos Abraham om de voorvader te worden van de Messias, Jezus Christus, Die God in de wereld zou sturen om haar van zonde en dood te verlossen.

God zag Abraham als rechtvaardig aan in zijn geloof. God gaf Abraham een grote belofte en Abraham geloofde dat God zou doen wat Hij had gezegd. God beloofde Abraham veel nakomelingen. Hij beloofde Abraham en zijn nakomelingen een eigen land en Hij beloofde dat door Abraham alle geslachten van de aarde gezegend zouden zijn. Na Abrahams dood werd Izak de erfgenaam van deze belofte. God bevestigde hetzelfde verbond aan Izak, waarmee Hij Zijn belofte ook aan de toekomstige generatie gestand deed.

De meeste bijbelwetenschappers zijn het er over eens dat Genesis rond 1440 BC geschreven is door Mozes, toen het volk Israël door de Sin-Woestijn trok. De hoofdstukken 12 tot en met 28 beschrijven het ontstaan van het volk Israël en de levens van hun voorvaderen Abraham, Izak en Jakob. Hun levensgeschiedenis is door Mozes opgeschreven voor de generatie Israëlieten die zich klaarmaakte om in het land te gaan wonen dat God hen beloofd had. Terwijl zij zich opmaakten om het Beloofde Land Kanaän in te gaan, werden zij door de woorden van Genesis eraan herinnerd Wie hun God was en wat het betekende om in geloof met Hem te leven.

Door al die voorbeelden van het geloof en ongeloof van Abraham en zijn familie heen, bleef God keer op keer Zijn verbond en belofte aan hem hernieuwen en bevestigen. Abraham was niet perfect. Hij had genoeg momenten waarop zijn daden niet in overeenstemming waren met zijn geloof in Gods belofte. Toch rekende God het Abraham tot gerechtigheid lang voordat Hij ook maar iets anders dan geloof van hem had gevraagd. Wij kunnen leren om God groots lief te hebben door Zijn belofte-vervullende karakter te besturen. We zullen ontdekken wat het betekent om in geloof te leven, zelfs wanneer we tekortkomen. En we zullen Gods mededogen en goedheid ontdekken in Zijn genade, rechtvaardigheid en trouw aan het volk van Zijn verbond.

———————————————————————–

Love God Greatly biedt Bijbelstudies in meer dan 30 verschillende talen aan. Onze materialen worden gebruikt door zendelingen, christelijke organisaties en lokale kerken. We rusten vrouwen toe met Gods Woord door onze studiegidsen gratis beschikbaar te stellen op onze site.

Door het bestuderen van de Bijbel in hun eigen taal met gelijkgestemde vrouwen, leren vrouwen meer over Gods Woord en worden zij daarmee toegerust.

We geloven dat de wereld positief verandert als vrouwen Gods Woord lezen en toepassen in hun leven en als zij Zijn onveranderde liefde omarmen. We weten dat elke vrouw die Gods Woord leest, verandering kan brengen in haar gezin, in haar omgeving en in haar land. Echt: elke vrouw.

Doe je mee met deze zesweekse studie? Je kunt op maandag, woensdag en vrijdag blogs vinden die bij deze studie passen. Lees mee met de overdenkingen en doe mee in een groep, zodat je niet alleen bent als je Gods Woord bestudeert, maar vrouwen om je heen hebt om samen Gods Woord open te doen.

Heb je geen facebook en wil je graag meedoen via e-mail, whatsapp of signal? Stuur dan een mailtje en we nemen contact met je op!