Een beter verbond

Weet je de geschiedenis van Mozes nog, die de berg op ging om de Tien Geboden van de Heer in ontvangst te nemen? Dat waren niet de enige wetten die God aan Mozes gaf. Toen Mozes op de berg Sinaï was, legde God vast hoe de mensen met Hem en met elkaar moesten omgaan. Bij het overtreden van deze wetten waren er directe gevolgen. Dit verbond was gebaseerd op werken en wordt vaak het ‘oude verbond’ genoemd.

Een verbond is een overeenkomst die twee of meerdere partijen met elkaar aangaan, waarbij de gevolgen voor het niet nakomen ernstig zijn. Vaak volgde de doodstraf op het verbreken van een verbond.

We spoelen even door naar de tijd van het Nieuwe Testament. De schrijver van de brief aan de Hebreeën legt in deze brief aan de Joden uit dat er nu een nieuw en beter verbond is. Dit nieuwe verbond was nodig, omdat het voor de mensen onmogelijk was zich aan het oude verbond te houden.

In de eerste instantie waren de Israëlieten enthousiast over de wetten die ze hadden ontvangen. “Mozes kwam terug en vertelde al de woorden van de HEERE en al de bepalingen aan het volk. Toen antwoordde heel het volk eenstemmig en zij zeiden: Al de woorden die de HEERE gesproken heeft, zullen wij doen.” (Ex. 24:3) Dit verbond was echter gebaseerd op de gehoorzaamheid van de mensen en het duurde niet lang voordat de eerste overtredingen zich voordeden. Het oude verbond laat zien dat God volmaaktheid eist en dat de mensen vanwege hun zondige natuur niet in staat zijn om te gehoorzamen zoals God dat vraagt.

In Jeremia 31 belooft God dat Hij een nieuw verbond zal sluiten en dit is waar de schrijver van Hebreeën naar verwijst in hoofdstuk 8. “Zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten” (Hebr. 8:8). God wist dat er een nieuw verbond nodig was. Het verbaasde Hem niet, integendeel, het was altijd al Zijn bedoeling geweest.

Wat is dan dat nieuwe verbond? Het nieuwe verbond wordt ook wel het verbond van genade genoemd. Dit verbond is enkel en alleen gebaseerd op het werk van Jezus. Het is opnieuw een verbond tussen God en zondaars, maar deze keer wordt het verbond niet verbroken door onze ongehoorzaamheid. Jezus zegt: “Ik zal alles volbrengen”.

Tijdens Zijn leven op aarde vervulde Hij volmaakt Gods wet en door Zijn dood nam Hij de straf op Zich die wij hadden verdiend voor het overtreden van die wet.

want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.” Matth. 26:28

Door Zijn opstanding geeft Hij ons de kracht en het verlangen om tegen de zonde te vechten en God te gehoorzamen.

Dit verbond is een beter verbond, omdat Jezus beter is dan alles wat voor Hem kwam, wat een voorafschaduwing van Zijn komst was. Wij mogen hier elke dag weer dankbaar voor zijn, omdat we niets hoeven te doen om Gods goedgunstigheid te verdienen; het is alles uit genade, niet uit werken.

Kijkend naar Jezus,

Uitdaging week 4:

Het volk Israël moest elk jaar naar de tempel gaan om offers te brengen en zich zo te verzoenen met God. Deze offers waren niet toereikend om hen voor altijd van hun zonden te reinigen, maar moesten elk jaar opnieuw gebracht worden. Dankzij het ene offer van Christus zijn wij nu voor altijd verzoend met God. Wij hoeven niets meer te doen om ons met Hem te verzoenen. Toch merken we dat we in ons dagelijks leven vaak proberen Gods goedkeuring te verdienen. Hou deze week bij op welke manieren jij probeert jezelf met God te verzoenen of jezelf bij Hem in hoger aanzien te brengen. Belijd dit streven aan Hem en bid dat God je laat zien dat Zijn liefde voor jou niet afhankelijk is van jouw werk voor Hem.

Leesplan week 4:

Een vers om uit je hoofd te leren:

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente