De realiteit van Jezus

Ik moet toegeven dat ik soms verward ben over hoe iets dat zo lang geleden is geschreven nu op mijn leven van toepassing zou kunnen zijn. Het maakt me wél enthousiast om jou (en ook mijzelf) eraan te herinneren dat we een God dienen die losstaat van de tijd, en van Wie het woord niet vruchteloos zal terugkeren (Jesaja 55:11).

Als ik Genesis 3 doorlees, kan het ontmoedigend werken om je af te vragen waarom de eerste mensen al in de eerste hoofdstukken gingen zondigen. Mijn vraag is dan waarom God überhaupt mensen zou scheppen. (Het is oké om God zulke vragen te stellen, want Hij heeft ons naar Zijn beeld gemaakt om diep na te kunnen denken, en Hij verlangt ernaar Zijn karakter aan ons te openbaren. Hij is niet bang voor onze vragen, want Zijn Woord geeft ons antwoorden).

De waarheid is dat God ons heeft gemaakt omdat Hij een intieme relatie met ons wil hebben. Hij wil óns diep leren kennen en wil dat we Hem diep leren kennen, zodat we grote vreugde kunnen ervaren in de liefde die Hij voor ons heeft. God heeft het zondige menselijke ras onderhouden met een zeer belangrijk doel.

Na de zondeval lezen we in Genesis 3: 8-19 een dialoog tussen God, Adam en Eva. Vanaf het moment dat ze zondigden, beseften ze dat ze naakt waren, en ze begrepen hoe schaamte voelde. Hun natuurlijke reactie was om zich voor God te verbergen. God vroeg hun: “En Hij zei: Wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van die boom gegeten waarvan Ik u geboden had daar niet van te eten? ” (Genesis 3:11).

Kort gezegd gaf Adam Eva de schuld en Eva gaf de schuld aan de slang die haar bedrogen had. Toen vervloekte God de slang en de hele mensheid, wat dit niet echt tot een favoriet gedeelte maakt. Dit gedeelte roept veel vragen op: hoe moet ik reageren op deze vervloekingen over de slang en de mensheid? Hoe helpt deze passage mij om Gods karakter te begrijpen? Hoe kan ik blij zijn nadat ik zoiets heb gelezen?

Ook al zijn we pas bij hoofdstuk drie, de zaken staan er zo voor dat we allemaal kunnen denken dat onze blijdschap voorbij is. Maar er zit iets prachtigs tussen de regels van deze realiteit verborgen. Als we goed kijken, zien we dat vers 15 de verandering brengt van wat hopeloos en deprimerend lijkt, tot het beste verhaal ter wereld. Dit is de allereerste Bijbelse verwijzing naar het evangelie. Dit is Gods eerste belofte om op een dag de hele mensheid te redden van de vloek van de zonde.

‘En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.’

Genesis 3:15

God beloofde dat het nageslacht van de vrouw de slang zou verslaan; de vijand van God en van mensen. Later zullen we ontdekken dat dit nageslacht Jezus Christus is!

Galaten 4: 4-5 vertelt ons: “Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen.”

Dat Jezus in de wereld is gezonden met een bijzondere missie om voor de hele mensheid te sterven, is de vervulling van die allereerste belofte in Genesis 3. Ik ben zo dankbaar dat we deze belofte in Christus in vervulling hebben zien gaan. Dit geeft ons een heldere openbaring van Gods karakter als onze trouwe Bewaarder van beloften.

Zoals we in Genesis 3 lezen, zien we dat zonde duidelijk ernstige gevolgen heeft, maar we zien ook dat God ons verzekert dat dit niet einde verhaal is, voor degenen die in Jezus geloven. De voorafschaduwing van een Heiland in Genesis 3:15 is onze eerste sprankje hoop.

De waarheid is dat God soeverein is. Hij wist dat iedereen zou zondigen en Zijn grote heerlijkheid niet zou bereiken, en Hij heeft altijd een actieplan gehad om de mensheid te redden van de gevolgen van de zonde (dat is eeuwige pijniging en scheiding van Hem).

Zonde is een realiteit, maar Jezus eveneens. En dit is precies de reden waarom God de mensheid bleef onderhouden: zo konden wij getuige zijn van Zijn hartstochtelijk toegewijde liefde voor ons (voltooid in het werk van Christus) en leven om Hem te verheerlijken. Romeinen 5: 8 zegt: “God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.”

Tot slot, neem even de tijd om Romeinen 5: 18-21 te lezen om alles met elkaar te verbinden. Net zoals de zonde, die tot veroordeling leidt, begon met Adam (het begin van het menselijk ras), zo is het leven gekomen voor alle mensen, door het leven, de dood en de opstanding van Jezus Christus, Gods zondeloze Zoon. De wet werd ingevoerd om onze zonden te openbaren en onze grote behoefte aan Gods genade zichtbaar te maken, en de wet openbaart Gods karakter.

Wij waren dood in onze zonden, “Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig  geworden –” (Efeziërs 2: 4-5). Prijs God voor zijn goedheid en genade!

Laat je erdoor bemoedigen tijdens het lezen van deze studie, dat de Bijbel één groot verhaal is, dat helemaal gaat over Jezus. In het begin maakte God de wereld, door Jezus die daar bij Hem was, en vanaf het begin had Hij een plan om de wereld door Jezus te redden. Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven (Johannes 14: 6), en Hij kan vandaag van jou zijn (zie Zijn uitnodiging voor jou in Johannes 11: 25-26).

Met Gods liefde,