Bewaar het in je hart

We zijn gekomen aan het laatste onderdeel van de wapenrusting: Het zwaard van de Geest, dat is het wooord van God. Als ik over de hele uitrusting nadenk, vallen mij ineens een paar dingen op. Een gordel doe je om, een borstharnas en sandalen doe je aan, een helm zet je op. Een schild is iets actiever omdat je daarmee een afwerende en beschermende beweging kan maken richting het gevaar dat eraan komt, maar je bent niet letterlijk aan het vechten met je vijand. Het zwaard is het eerste onderdeel van de wapenrusting waarmee je echt ‘een klap kan uitdelen’.

Zoals ik vanmorgen las: het is niet genoeg dat het zwaard van de Geest, Gods woord, op de koffietafel ligt. Zelfs als je de bijbel openlegt bij je favoriete psalm, blijf je niet staande in de strijd. Inderdaad, een zwaard werkt niet als je het alleen in je hand houdt. Je moet er wat mee doen. In het nieuwe testament zie je dit zwaard van de Geest enkele keren ‘in actie’ (Hebr 4:12 en Coll 3:16) maar dit kun je zelf alleen in praktijk brengen als je die bijbel ook echt van je koffietafel pakt en erin gaat lezen.

Maar dan, als je in ‘de grote boze wereld’ bent en je ervaart de geestelijke strijd doordat er een aanval op je gericht is, wat dan? Het kan soms zo ineens nodig zijn dat je dit zwaard moet hanteren, in een gesprek met ongelovigen, of bij hen die Christus wel kennen maar zich méér bezighouden met de dingen van elke dag, dan met het feit dat er hier op aarde – achter de schermen maar tegenwoordig steeds brutaler zichtbaar – een strijd gaande is.

Hoe ga je te werk?

Dan denk ik aan de Here Jezus, bij het begin van zijn openbare werk in Israël. Hij was veertig dagen en veertig nachten in de woestijn en toen Hij honger kreeg, en daar Zijn aandacht naar uitging, toen kwam de verzoeker. En het zwaard van de Geest speelt een cruciale rol in deze geschiedenis:

Matteüs‬ ‭4:8‭-‬11‬ ‭
Wederom nam de duivel Hem mede naar een zeer hoge berg en hij toonde Hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid, en zeide tot Hem: Dit alles zal ik U geven, indien Gij U nederwerpt en mij aanbidt. Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan! Er staat immers geschreven: De Here, uw God, zult gij aanbidden en Hem alleen dienen. Toen liet de duivel Hem met rust en zie, engelen kwamen en dienden Hem.

Hier zien we de strijd duidelijk voor ons, in deze laatste verzoeking, waarmee de duivel Jezus van Zijn werk af wil houden zodat Hij niet zal sterven aan het kruis. De duivel kiest voor de kortste weg, voor dat wat op het eerste gezicht mooi lijkt. Door neer te knielen en de duivel te aanbidden kan Jezus direct de koninkrijken van deze wereld in bezit krijgen. Dat is toch een prachtige oplossing? Veel simpeler dan een moeilijke weg te gaan van afwijzing en lijden. Een overwinning zonder strijd. Geen bloedvergieten, geen geweld…
Zo lijkt het.

Maar bij de duivel geldt: niets is wat het lijkt.

Hierachter speelt iets heel anders, en Jezus (als het Levende Woord) weet exact hoe de vork in de steel zit. Jezus weet dat de duivel uit de hemel is geworpen, dat hij door de zondeval van Adam en Eva, de aarde met al de koninkrijken in bezit heeft gekregen. Jezus hanteert al deze kennis, dat de mensen sinds die tijd in slavernij zijn, gevangenen in het rijk der duisternis. En dat Hij juist naar de aarde kwam om de mensen te bevrijden uit die duisternis (Hebr 2: 14,15) en te brengen in een ander Koninkrijk, Zijn eigen Koninkrijk.
Daarvoor was het nodig dat Jezus op aarde Zijn werk kon doen. Het was noodzakelijk. En dat wist de duivel ook. Vandaar zijn vraag: ‘kniel neer en aanbid mij’, dan krijgt U alle koninkrijken van de wereld zonder slag of stoot in de schoot geworpen.
Maar als Jezus zou toegeven, dan is er geen verlossing, geen mogelijkheid om dat nieuwe Koninkrijk van God ook echt te stichten. De Verlosser zou zelf in zonde zijn gevallen en gevangen zijn in het koninkrijk van de overste van deze wereld, zoals de duivel ook wel genoemd wordt. En dat hoeft Jezus allemaal niet uit te leggen zoals ik dat hier doe. Hij zegt alleen: “Er staat geschreven: Gij zult de Here Uw God aanbidden en Hem alleen dienen.” Klaar, uitgepraat.

En dit is eigenlijk het punt waar ik naartoe wil: de duivel is nog geen spat veranderd. Bij Jezus is het niet gelukt. Maar wie weet, bij Zijn volgelingen wel (en de rest van de wereld heeft ie toch al in z’n zak). Want hij weet dat zijn einde nabij is en hij probeert alles wat in zijn macht ligt.

Onderkennen we de misleiding?

Kunnen we bijvoorbeeld staande blijven bij een veranderende opinie in de (westerse) wereld over bijvoorbeeld abortus – ineens is dat een vrouwenrecht, maar als gelovige weten we dat God de schepper is van al het leven? De mensen die vóór abortus zijn, hebben misschien wel iets heftigs meegemaakt, of lezen verhalen waardoor ze denken: abortus is humaan. En zo kunnen we op allerlei vlakken situaties aanwijzen waarin we op het eerste gezicht meegaan in het ogenschijnlijke ‘humane’ van het gebeuren. Maar wij kennen Gods woord, misschien is het wel je favoriete psalm: “U hebt mij wonderbaar geweven in de schoot van mijn moeder.” Dit is één onderwerp van de vele …

Blinde Jodenhaat is nog zo één. Weer actueel in deze tijd, waar dood wordt verheerlijkt, en waar zoveel is gebeurd dat Joden nog amper over straat durven. Van Haman tot Hitler en alle progroms daar tussenin, is er de haat tegen Gods volk en ten diepste haat tegen God zelf. Het is de mensenmoordenaar van de beginne die hier achter zit; we doorzien dat omdat we het woord van God in ons hart hebben bewaard. Want er staat geschreven: “Ik zal zegenen die u zegenen.” En: “Bid voor de vrede van Jeruzalem“.
De duivel doet voorkomen alsof ‘vrede nu’ de oplossing is, maar wij weten dat alleen Jezus echte vrede zal brengen, en de haat zal verdwijnen. En als Zijn Koninkrijk is gevestigd, dan wordt waar wat er staat geschreven: “dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden, en de oorlog niet meer leren

Houd stand, ook als er dingen beweerd worden die niet in de bijbel te vinden zijn maar er op lijken, en zo mensen op een dwaalspoor brengen. Bijvoorbeeld het evangelie dat gaat over ‘God zorgt dat jij je goed voelt’ maar het kruis is eruit verdwenen. Kijk net als Jezus naar ‘wat er staat geschreven’:  ‘’Maar al zouden wij, of een engel uit de hemel u een evangelie brengen, anders dan wij u verkondigd hebben ….” en bewaar die woorden in je hart!

Gebruik je zwaard van de Geest, bid God dat Hij je zal leiden in de strijd en dat Hij je door Zijn Geest de juiste woorden en Schriftplaatsen te binnen zal brengen, zodat ogen zullen opengaan en de duivelse geest achter de plannen en gedachten in deze wereld, ontmaskerd wordt.

Mijn gebed is dat nog velen zullen ontdekken dat ze gevangenen zijn in het koninkrijk van de duisternis, zich bekeren en door Jezus overgeplaatst worden naar Zijn eigen Koninkrijk, dat van de Zoon van Gods liefde.
Bid je mee?

 

 

 

 

 

 

 

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente