Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien

Hij nodigde Jezus uit voor de maaltijd zonder in te zien Wie zijn tafelgast in werkelijkheid was.

Zij was niet uitgenodigd, maar kwam toch naar de maaltijd om Hem, Die de macht bezat om haar ziel te redden, te aanbidden en te eren.

Beiden waren ze blind

Simon, de farizeeër, was verblind door zijn hoogmoed.

De vrouw die Jezus’ voeten reinigde, was voorheen blind geweest voor haar vleselijke zonden.

Beiden zochten naar de Heiland… slechts één van beiden zag Hem.

Simon, de farizeeër, meende te weten waar hij naar moest zoeken.

Hij had heel die lijst van vereiste eigenschappen uit zijn hoofd geleerd en zou Hem dus wel snel herkennen … de Uitverkorene … de langverwachte Messias.

“En u, Bethlehem-Efratha,
Al bent u klein onder de duizenden van Juda
Uit U zal Mij voortkomen
Die een Heerser zal zijn in Israël.
Zijn oorsprongen zijn van oudsher,
Van eeuwige dagen.” (Micha 5:1)

“Dan zullen de ogen van de blinden worden open gedaan,
De oren van de doven zullen worden geopend,
Dan zal de kreupele springen als een hert,
De tong van de stomme zal juichen.
Want in de woestijn zullen wateren zich een weg banen
En beken in de wildernis” (Jesaja 35: 5-6)

“Verheug u zeer, dochter van Sion!
Juich, dochter van Jeruzalem!
Zie, uw Koning zal tot u komen,
Rechtvaardig, en Hij is een Heiland,
Arm, en rijdend op een ezel,
Op een ezelsveulen, het jong van een ezelin” (Zacharia 9:9)

En jaren waren inmiddels voorbij gegaan en Zijn komst bleef uit.

En dan, op zekere dag, komt daar een doodgewone man. Die man doet wel een aantal dingen die op Simons uit het hoofd geleerde lijstje staan, maar dit is toch echt niet de man waar zijn volk al zoveel jaren op wacht.  Deze man is, nou ja … zo teleurstellend gewoon.

Zij daarentegen, had geen uit het hoofd geleerd lijstje. In haar gebrokenheid wist ze wat ze nodig had en wat zij was … een zondaar die een Redder nodig had.

Zij zag wie Jezus was, omdat zij naar Hem keek met de ogen van het geloof.

Die ene man had geen liefde in zijn hart, maar het hart van die andere Man was vol liefde.

Die ene man verafschuwde haar toen hij haar zag, en de Andere had medelijden.

De toestand van ons hart bepaalt hoe wij elkaar zien.

De toestand van ons hart bepaalt ook hoe wij God zien.

Zoals water gezicht tegenover gezicht stelt, zo weerspiegelt het hart van de mens de mens zelf. Spreuken 27:19

Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Mattheüs 6:21

Zo voor het oog had Simon als farizeeër zijn leven keurig voor elkaar. Hij paste in die rol en hij speelde die rol verdraaid goed. Maar zijn uiterlijke leven liet niet zien wat er in zijn hart leefde.

Zij daarentegen, zag er absoluut niet uit als een vrouw met een rein hart. Als anderen haar zagen, zou het woord “rein” niet direct het eerste zijn wat in hen opkwam … behalve bij Jezus.

De mens ziet aan wat voor ogen is, maar de HEERE ziet het hart aan. 1 Samuël 16:7

Misschien wil jij, net als ik, Jezus in deze dagen wat duidelijker zien… laten we dan samen tot onze Heiland naderen met een rein hart. Laten we onze hoogmoed en onze zonden wegdoen, en ook onze lijstjes met kwaliteitseisen weggooien. En laten we Jezus omarmen zoals Hij is en zoals Hij kwam om dat geweldige werk voor ons te doen.

Jezus is de Enige die ons met zonde bevlekte hart kan zuiveren. Laten we allen naar Hem gaan zoals die gebroken vrouw in Lukas 7… met tranen van dankbaarheid voor Zijn buitengewone liefde, genade en vergeving. Alleen dan zullen we Jezus kunnen zien zoals Hij is… onze liefhebbende, barmhartige Verlosser.

Lieve Heer, schep in mij een rein hart en verbreek mijn hart voor de dingen die Uw hart breken. Open mijn ogen zodat ik de wereld en mijn eigen zonden kan zien zoals U ze ziet. Help mij om U duidelijker te zien en anderen lief te hebben zoals U  het van mij vraagt. Ik geef mijn leven, mijn wil… ja, alles, over aan U. In Jezus’ naam, amen.

Heb God groots lief,

Uitdaging week 4: Reinheid van hart begint met berouw. Wat verhindert jou om te groeien als christen? Wat heb jij meer lief dan God? Ga naar de Heer toe en belijd oprecht de redenen waarom jij niet zuiver bent in je liefde tot Hem. Roep tot God om hulp en laat opnieuw het vuur in je hart opvlammen voor Hem.

Leesplan:

Een vers om uit je hoofd te leren

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente