Hoge verwachtingen

Hoge verwachtingen

Hoe lang geleden heb jij voor het laatst je verwachtingen in puin zien vallen? Allemaal hebben we verwachtingen over hoe ons leven zou moeten verlopen. We maken plannen. We brengen offers. We werken aan de uitvoering van onze plannen. Maar zelfs onze beste voornemens kunnen eindigen in het omgekeerde en onze wereld staat op zijn kop.

Jezus wist dat zij Hem dit wilden vragen en zei tegen hen: “Vraagt u zich onder elkaar af wat het betekent dat Ik gezegd heb: Een korte tijd en u ziet Mij niet, en weer een korte tijd  en u zult  Mij zien? Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u dat u zult huilen en weeklagen, maar de wereld zal zich verblijden; en u zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden”. – Johannes 16:19-20

In Johannes 16:19-20 legt Jezus aan de apostelen uit wat er binnenkort met Hem gaat gebeuren. Hij zal gevangengenomen worden en mishandeld, wreed geslagen, bespot en vernederd worden, om daarna te sterven aan het kruis. Maar, nog maar drie dagen later, zal Hij als Heiland van de wereld worden opgewekt.

Jezus heeft de apostelen voorbereid op wat komen gaat. Alle feiten heeft Hij hun verteld. Hij heeft hun tot in detail het tijdpad aangegeven. Jezus gaf hun de belofte dat zij Hem zullen weerzien.

Maar toch, de apostelen snapten het niet. Zij hoorden wel wat Jezus zei, maar ze konden niet begrijpen en bevatten wat de volle betekenis was van Zijn gruwelijke dood en Zijn glorieuze opstanding.

Toen alles wat Jezus had voorspeld ook echt gebeurde, waren ze totaal verslagen. Ze dachten dat Jezus’ sterven op het kruis het einde was. Maar het was juist het begin.

Diezelfde uitdaging waar de apostelen voor stonden is er ook tegenwoordig nog voor de gelovigen. Zullen wij, als we in rampzalige situaties terechtkomen, met ons hele hart vertrouwen op Gods beloften die we gehoord, gelezen en overdacht hebben? 

Als onze wereld op z’n kop staat en onze verwachtingen worden aan stukken geslagen, zouden we kunnen gaan vechten om ons leven weer zo te krijgen als het was – om de scherven weer te aan elkaar te lijmen. Alleen Jezus is in staat om de brokstukken van ons leven te verzamelen en er iets nieuws en prachtigs uit te vormen. Onze rouw is nooit het eindpunt. Talloze keren laat de Bijbel ons zien dat leed en rouw kunnen samengaan (en dat vaak ook doen) met geloof en hoop. Het lijden maakt deel uit van onze wereld, maar dat geldt ook voor de hoop. We mogen beide een plaats geven in ons leven.

…mijn reikhalzend verlangen en hoop dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, Christus ook nu grootgemaakt zal worden in mijn lichaam, of het nu door het leven is of door de dood.”- Filippenzen 1:20

De verwachtingen die wij van het leven hebben, kunnen erg beperkt en kortzichtig zijn. Maar God kijkt verder. Dit aardse leven is niet meer dan dat kleine eerste stapje van ons eeuwige leven met de Heer. Het aantal dagen dat ons hier op aarde is toegemeten, is in de verste verte niet vergelijkbaar met de honderdduizenden jaren die we bij de Heer zullen doorbrengen.

Het leven van de gelovige is niet beperkt tot deze huidige wereld. Wij zijn verbonden met de eeuwigheid. Als wij onze verwachtingen binden aan Gods beloften, dan zijn ons lijden, onze rouw en onze teleurstelling nooit voorgoed.

 “En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de  hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle  tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw,  jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan.” – Openbaring 21:2-4

Al hebben we groot verdriet, we hebben die veel grotere belofte van Gods nabijheid, troost en medelijden.

Al gaan we door grote droefheid, we hebben die veel grotere belofte van Gods eindeloze vreugde.

En al hebben we ontmoedigende en teleurstellende ervaringen door wat er in de wereld om ons heen gebeurt, we hebben ook die onverwoestbare belofte dat Gods overwinning door Jezus eenmaal de hele wereld zal omvatten.

God heeft Zijn kinderen voorbereid op wat komen gaat. Alle feiten heeft Hij ons verteld in Zijn Woord. Hij gaf ons als allergrootste belofte dat wij eeuwig bij Hem zullen wonen.

Midden in ons verdriet, onze hartenpijn en onze teleurstellingen, kunnen we geduldig wachten op God Die onze lasten en ons lijden zal dragen en onze wonden zal verbinden. Maar we mogen ook vol vertrouwen en vrijmoedig de blijdschap uitstralen die Hij beloofd heeft. God kan en zal ons nooit in de steek laten.

Wat kunnen wij voor jou bidden als jij je verwachtingen in puin ziet vallen?

Genade en vrede zij met jou,

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente